[close]

Horse racing information for the horse race meeting at Chukyo Dirt 8 December 2018. The top jockeys at the meeting are Y Fukunaga, S Kitazawa, Takaya Ueno, Kenji Hirasawa, K Fujioka and the top trainers at today's horse race meeting is Y Tomomichi, K Hagiwara, Manabu Ikezoe, N Hori, K Fujioka.

Chukyo Dirt 8 December 2018  Meeting Information

Track Map[+]
Track Details for Chukyo[+]
Straight: m
Circumference: m
Direction: Anti-Clockwise

Track Weather [+]
Track: DIRT
Weather: Mostly Cloudy
RaceTime  Race NameDistance  ClassPrizemoneyStarters
Race 110:00am  Maiden Race1800m  2 F MDN$115,18512
Race 210:30am  Allowance Race1400m  3U ALLOW$171,87316
Race 311:00am  Allowance Race1200m  3U ALLOW$171,87316
Race 612:55pm  Allowance Race1800m  3U ALLOW$171,87315
Race 81:55pm  Allowance Race1400m  3U F ALLOW$171,87316
Race 103:00pm  Hamanako Tokubetsu1800m  3U ALLOW$352,06816
Favourite Stats[+]

Trainer Statistics
TrainerWW%PP%S$WW%PP%S$
 Shogo Yasuda 3 6% 16 32% 50 $1,511,730 9 7% 37 27% 138 $2,965,956
 M Honda 0 0% 13 26% 50 $377,469 20 6% 70 20% 350 $4,131,170
 Shuichi Sasaki 3 6% 15 30% 50 $811,603 26 7% 93 27% 350 $7,241,025
 Daisuke Takayanagi 2 4% 11 22% 50 $601,178 11 7% 34 20% 168 $1,957,391
 Yasuhiro Nemoto 0 0% 2 4% 50 $115,048 11 3% 50 14% 350 $2,568,386
 N Suzuki 9 18% 18 36% 50 $1,187,364 32 9% 81 23% 350 $5,406,594
 S Hoshino 3 6% 10 20% 50 $405,247 15 4% 46 13% 350 $3,250,368
 Masayuki Nishimura 5 10% 14 28% 50 $713,345 24 7% 77 22% 350 $4,850,282
 Takayuki Yasuda 8 16% 24 48% 50 $1,934,819 46 13% 135 39% 350 $9,755,054
 Yasuyuki Takahashi 4 8% 9 18% 50 $481,699 18 5% 57 16% 350 $3,360,478
 T Kubota 6 12% 15 30% 50 $899,198 30 9% 81 23% 350 $5,021,098
 Koichi Tsunoda 3 6% 19 38% 50 $1,330,806 29 8% 87 25% 350 $7,409,710
 Takafumi Aoki 0 0% 5 10% 50 $201,688 15 4% 58 17% 350 $2,617,955
 Masaki Matsuyama 2 4% 6 12% 50 $222,420 14 4% 42 12% 350 $2,362,312
 Shinichi Ito 1 2% 3 6% 50 $291,418 11 3% 33 9% 350 $1,975,040
 Y Kitade 6 12% 16 32% 50 $1,547,843 29 8% 83 24% 350 $6,812,355
 Y Tanihara 1 2% 5 10% 50 $236,661 10 3% 42 12% 350 $1,963,063
 Michio Minamida 3 6% 7 14% 50 $619,377 12 3% 41 12% 350 $2,300,923
 Tadashige Nakagawa 2 4% 9 18% 50 $537,844 20 6% 75 21% 350 $4,704,661
 Takashi Suzuki 1 2% 10 20% 50 $441,010 22 6% 85 24% 350 $4,515,156
 I Aizawa 2 4% 12 24% 50 $399,925 27 8% 85 24% 350 $5,253,547
 T Iwato 4 8% 11 22% 50 $422,108 19 5% 54 15% 350 $3,435,252
 Yoshikatsu Sato 0 0% 4 8% 50 $294,076 12 3% 49 14% 350 $3,538,466
 Sakae Kunieda 8 16% 20 40% 50 $6,678,306 45 13% 125 36% 350 $20,085,169
 Masahiro Otake 7 14% 14 28% 50 $1,302,858 31 9% 90 26% 350 $8,778,219
 M Ikegami 2 4% 8 16% 50 $600,190 23 7% 69 20% 350 $4,194,234
 Yutaka Okumura 3 6% 11 22% 50 $800,653 32 9% 99 28% 350 $5,586,295
 K Kayano 1 2% 6 12% 50 $270,250 14 4% 39 11% 350 $2,390,654
 H Kurita 0 0% 10 20% 50 $632,838 17 5% 70 20% 350 $6,111,339
 K Nakatake 5 10% 17 34% 50 $2,894,134 45 13% 96 27% 350 $13,275,536
 Takashi Kanari 3 6% 11 22% 50 $447,085 22 6% 76 22% 350 $5,652,516
 K Nonaka 6 12% 15 30% 50 $1,980,849 30 9% 85 24% 350 $7,415,801
 Masanori Ito 3 6% 4 8% 50 $308,081 5 1% 21 6% 350 $1,301,558
 Y Munakata 4 8% 16 32% 50 $913,764 23 7% 85 24% 350 $5,541,128
 Mikio Matsunaga 5 10% 17 34% 50 $701,399 40 11% 116 33% 350 $8,396,789
 K Kozaki 5 10% 9 18% 50 $595,374 27 8% 74 21% 350 $4,457,608
 Yutaka Takahashi 4 8% 10 20% 50 $768,352 18 5% 62 18% 350 $3,804,699
 Y Kato 8 16% 13 26% 50 $1,148,930 41 12% 103 29% 350 $8,352,387
 Y Oki 3 6% 8 16% 50 $533,341 22 6% 77 22% 350 $4,688,159
 T Fujiwara 0 0% 7 14% 50 $262,419 17 5% 57 16% 350 $3,627,128
 K Tani 2 4% 7 14% 50 $537,060 21 6% 63 18% 350 $3,881,106
 H Asami 3 6% 14 28% 50 $1,418,699 33 9% 98 28% 350 $11,682,617
 Kazuhiro Kato 1 2% 2 4% 50 $145,067 11 3% 42 12% 350 $1,054,223
 Kazuya Makita 6 12% 10 20% 50 $925,693 25 7% 68 19% 350 $5,305,437
 H Shimizu 2 4% 12 24% 50 $375,310 14 4% 64 18% 350 $3,227,882
 M Tsuchida 2 4% 8 16% 50 $492,354 21 6% 70 20% 350 $4,521,446
 Yoshinori Arakawa 1 2% 5 10% 50 $388,192 20 6% 71 20% 350 $4,306,351
 H Oneda 2 4% 20 40% 50 $1,162,951 25 7% 91 26% 350 $4,863,682
 Shoichi Temma 1 2% 5 10% 50 $194,536 8 2% 45 13% 350 $2,084,568
 Takashi Tsukazaki 2 4% 4 8% 50 $242,939 15 4% 60 17% 350 $3,674,021
 Y Ohashi 3 6% 9 18% 50 $368,195 24 7% 70 20% 350 $4,332,272
 Y Tamura 6 12% 12 24% 50 $915,015 43 12% 103 29% 350 $6,363,989
 Tetsuya Kimura 10 20% 24 48% 50 $3,465,724 74 21% 152 43% 350 $15,716,782
 Keiji Takaichi 2 4% 8 16% 50 $520,732 14 4% 68 19% 350 $3,717,404
 K Hashiguchi 5 10% 12 24% 50 $1,587,347 24 7% 69 20% 350 $6,802,500
 H Toda 5 10% 11 22% 50 $1,063,597 26 7% 91 26% 350 $6,453,624
 Yoshihiko Ishige 1 2% 8 16% 50 $343,164 10 3% 50 14% 350 $2,862,336
 K Fujisawa 18 36% 31 62% 50 $4,822,616 74 21% 161 46% 350 $21,743,038
 Seiji Sakuta 1 2% 5 10% 50 $257,154 5 1% 32 9% 350 $1,526,117
 H Nakao 3 6% 8 16% 50 $469,261 18 5% 65 19% 350 $4,252,861
 M Okuhira 3 6% 9 18% 50 $665,157 21 6% 74 21% 350 $3,946,482
 K Fujioka 6 12% 11 22% 50 $1,031,621 37 11% 99 28% 350 $10,462,983
 M Koga 4 8% 16 32% 50 $956,654 30 9% 97 28% 350 $5,912,640
 Kazuaki Yamauchi 4 8% 11 22% 50 $904,946 17 5% 67 19% 350 $5,182,531
 Yasuo Takeichi 0 0% 7 14% 50 $335,583 10 3% 38 11% 350 $2,515,331
 M Sakaguchi 2 4% 10 20% 50 $440,497 26 7% 72 21% 350 $5,167,111
 Toshihiro Ebina 1 2% 8 16% 50 $349,361 13 4% 38 11% 350 $1,925,631
 O Hirata 1 2% 14 28% 50 $710,003 20 6% 77 22% 350 $9,182,278
 Yoshiyasu Takahashi 3 6% 9 18% 50 $340,711 14 4% 53 15% 350 $2,755,526
 Koichi Shinkai 4 8% 14 28% 50 $736,582 24 7% 77 22% 350 $3,822,618
 S Oehara 1 2% 4 8% 50 $177,379 18 5% 55 16% 350 $2,739,025
 Jiro Ono 2 4% 7 14% 50 $390,710 16 5% 45 13% 350 $2,726,456
 H Uehara 0 0% 7 14% 50 $371,917 15 4% 69 20% 350 $4,781,057
 Manabu Ikezoe 5 10% 19 38% 50 $1,291,786 29 8% 96 27% 350 $6,313,118
 Ryo Takahashi 6 12% 13 26% 50 $1,034,440 34 10% 87 25% 350 $7,015,965
 Mitsunori Makiura 5 10% 13 26% 50 $992,136 32 9% 95 27% 350 $6,619,828
 K Matsuda 7 14% 24 48% 50 $1,558,866 38 11% 114 33% 350 $9,159,972
 Yuji Iida 4 8% 11 22% 50 $711,717 23 7% 70 20% 350 $4,486,198
 Yoichi Kuroiwa 3 6% 8 16% 50 $640,073 17 5% 62 18% 350 $3,666,041
 H Otonashi 5 10% 12 24% 50 $1,689,500 38 11% 108 31% 350 $14,364,702
 T Umeda 3 6% 8 16% 50 $1,059,360 30 9% 86 25% 350 $8,193,554
 Kaneo Ikezoe 1 2% 8 16% 50 $833,821 23 7% 75 21% 350 $6,805,460
 M Kikukawa 1 2% 4 8% 50 $250,332 16 5% 49 14% 350 $2,827,636
 K Hagiwara 10 20% 21 42% 50 $2,283,725 51 15% 119 34% 350 $10,178,604
 Y Takahashi 1 2% 10 20% 50 $485,485 23 7% 75 21% 350 $8,348,822
 H Fujiwara 8 16% 17 34% 50 $2,229,558 72 21% 171 49% 350 $21,750,548
 H Nakamura 5 10% 17 34% 50 $1,281,417 24 7% 82 23% 350 $5,872,371
 Shoichi Matsumoto 3 6% 10 20% 50 $299,696 34 10% 99 28% 350 $8,499,218
 R Okubo 1 2% 18 36% 50 $1,022,804 40 11% 132 38% 350 $9,599,415
 H Sugiura 0 0% 4 8% 50 $229,492 12 3% 51 15% 350 $4,175,109
 E Yano 5 10% 17 34% 50 $1,692,854 31 9% 97 28% 350 $7,143,969
 S Ishizaka 5 10% 15 30% 50 $1,170,514 40 11% 108 31% 350 $8,095,076
 Keiji Yoshimura 5 10% 16 32% 50 $1,279,410 33 9% 99 28% 350 $8,637,312
 Y Tomomichi 13 26% 26 52% 50 $5,005,487 63 18% 149 43% 350 $27,517,645
 Y Yahagi 7 14% 21 42% 50 $2,575,814 37 11% 106 30% 350 $12,015,787
 H Kawachi 6 12% 15 30% 50 $1,275,368 34 10% 90 26% 350 $7,468,564
 T Igarashi 2 4% 10 20% 50 $699,919 27 8% 90 26% 350 $5,561,795
 M Saito 7 14% 14 28% 50 $920,720 25 7% 69 20% 350 $5,325,117
 N Sugai 11 22% 21 42% 50 $2,315,167 40 11% 134 38% 350 $11,714,812
 Tomohito Ozeki 8 16% 17 34% 50 $1,148,844 38 11% 83 24% 350 $7,548,639
 Akira Murayama 6 12% 12 24% 50 $1,416,809 28 8% 77 22% 350 $7,278,453
 Y Kawamura 1 2% 7 14% 50 $288,818 22 6% 61 17% 350 $4,445,142
 K Konishi 1 2% 14 28% 50 $533,803 20 6% 78 22% 350 $4,501,228
 N Hori 9 18% 24 48% 50 $1,756,674 69 20% 137 39% 350 $14,129,677
 K Maki 1 2% 7 14% 50 $579,974 20 6% 67 19% 350 $4,634,113
 Teiichi Konno 4 8% 10 20% 50 $624,016 29 8% 72 21% 350 $5,232,097
 M Nishizono 0 0% 8 16% 50 $346,697 21 6% 77 22% 350 $6,336,249
 M Hashida 3 6% 11 22% 50 $1,499,737 38 11% 101 29% 350 $12,264,353
 Y Ikee 12 24% 22 44% 50 $3,022,450 54 15% 146 42% 350 $19,065,312
 M Kon 5 10% 9 18% 50 $1,576,807 39 11% 101 29% 350 $11,662,436
 I Okada 8 16% 24 48% 50 $1,485,656 25 7% 83 24% 350 $5,291,116
 Mizuki Takayanagi 3 6% 7 14% 50 $581,165 25 7% 82 23% 350 $4,700,758
 Tomokazu Takano 7 14% 17 34% 50 $1,090,909 48 14% 122 35% 350 $8,650,782
 Kunihiko Watanabe 7 14% 13 26% 50 $1,091,329 24 7% 58 17% 350 $4,396,167

Dual Acceptance

No dual acceptances found for this meeeting.


Scratched For This...
RaceTabHorseDateCourseClass

Only Ride
RaceJockeyHorse
2Daisaku MatsudaHiro Shige Glory  
 Kyosuke MarutaSasano Yuki Orfe  
3Junji IwabeSeattle Tosho  
 Eishin YoshiFabulous Hero  
4Y KuroiwaPiena Sinister  
 Yoshiyasu NambaRainbow Number  
 Hiroshi SakumaRing Of Happiness  
 Kazuya ObaDerma Balalaika  
 Yasunori MinoshimaSora Seven  
5Masayuki NakamuraHaruki Stone  
 Y ShirahamaMassive Runner  
 Kazuma MoriDantsu Cancer  
 Kenji HirasawaJazz Funk  
 Mitsuki KanekoShingun Michael  
 J TakadaCurren Bad Boy  
11H ShiiEterna Minoru  
 Tsubasa IwasakiSuzuka Deep  

Last 12 Meetings
DateRail InformationSOTRacesRunners
2 December 2018R1 - R12 Good691
1 December 2018R1 - R12 Good7111
22 July 2018R3 - R12 Good579
21 July 2018R1 - R11 Good578
15 July 2018R2 - R11 Good462
14 July 2018R2 - R12 Good578
8 July 2018R3 - R7 Soft, R11 Muddy, R12 Soft578
7 July 2018R2 - R3 Soft, R6 - R12 Muddy579
1 July 2018R3 - R12 Good460
30 June 2018R2 - R11 Good577
25 March 2018R1 - R12 Good687
24 March 2018R1 - R11 Good7105
Scratchings
RaceScratchings
Race 1-
Race 2-
Race 3-
Race 4-
Race 5-
Race 6-
Race 7-
Race 8-
Race 9-
Race 10-
Race 11-
Race 12-
Jockey Statistics
JockeyLSeqWW%PP%S$WW%PP%S$
Kenji Kawamata1 5 10% 11 22% 50 $312,344 27 8% 68 19% 350 $3,510,894
Genki Maruyama5 6 12% 13 26% 50 $1,290,152 26 7% 89 25% 350 $6,549,022
Katsunori Tanaka23 3 6% 8 16% 50 $486,261 17 5% 52 15% 350 $3,493,197
Akatsuki Tomita3 2 4% 6 12% 50 $235,542 11 3% 55 16% 350 $2,246,014
Nanako Fujita6 4 8% 6 12% 50 $283,290 21 6% 54 15% 350 $2,471,678
Takeshi Yokoyama42 1 2% 4 8% 50 $209,061 19 5% 79 23% 350 $3,806,488
Yuta Nakatani1 1 2% 6 12% 50 $372,890 19 5% 60 17% 350 $4,683,217
Kyosuke Kokubun6 1 2% 2 4% 50 $164,047 14 4% 68 19% 350 $4,186,919
Yuji Nakai34 1 2% 7 14% 50 $576,488 14 4% 58 17% 350 $3,241,349
Katsuma Sameshima32 1 2% 7 14% 50 $323,649 24 7% 76 22% 350 $4,766,833
H Kitamura6 3 6% 15 30% 50 $814,488 29 8% 92 26% 350 $6,598,956
Akihide Tsumura3 3 6% 20 40% 50 $377,160 31 9% 100 29% 350 $6,583,217
Hiroto Mayuzumi15 1 2% 8 16% 50 $389,777 11 3% 44 13% 350 $2,256,689
Yuichi Kitamura7 6 12% 17 34% 50 $1,211,607 53 15% 132 38% 350 $10,234,061
Daisaku Matsuda3 6 12% 17 34% 50 $942,307 22 6% 77 22% 350 $4,637,266
Takuma Ogino3 2 4% 7 14% 50 $353,471 10 3% 39 11% 350 $2,037,070
Toshiki Inoue6 2 4% 3 6% 50 $200,450 11 3% 36 10% 350 $1,747,155
Kohei Matsuyama0 5 10% 13 26% 50 $849,371 33 9% 92 26% 350 $6,587,664
Hayato Yoshida27 3 6% 9 18% 50 $533,360 23 7% 84 24% 350 $5,542,039
Kyosuke Maruta12 1 2% 3 6% 50 $286,099 15 4% 55 16% 350 $3,977,290
Brenton Avdulla5 11 22% 23 46% 50 $390,820 68 19% 148 42% 350 $5,359,997
K Fujioka12 2 4% 11 22% 50 $562,148 31 9% 87 25% 350 $6,617,659
Yoshimasa Kido58 0 0% 3 6% 50 $119,057 18 5% 51 15% 350 $2,745,052
Junji Iwabe81 0 0% 3 6% 50 $165,141 11 3% 31 9% 350 $1,658,621
Yuji Hishida13 4 8% 11 22% 50 $672,108 19 5% 65 19% 350 $4,674,303
Eishin Yoshi30 1 2% 8 16% 50 $129,392 5 1% 38 11% 350 $1,422,111
Atsuya Nishimura39 2 4% 12 24% 50 $458,329 10 3% 63 18% 350 $2,188,797
Y Fukunaga6 8 16% 19 38% 50 $1,037,703 53 15% 144 41% 350 $12,743,311
Taro Kusano14 2 4% 6 12% 50 $503,190 11 3% 54 15% 350 $3,047,454
Y Kuroiwa34 1 2% 4 8% 50 $247,962 16 5% 36 10% 350 $2,537,410
Y Eda16 2 4% 15 30% 50 $621,171 17 5% 62 18% 350 $4,681,872
Yoshiyasu Namba4 1 2% 6 12% 50 $561,189 22 6% 69 20% 350 $6,649,264
Kazuma Takano20 1 2% 2 4% 50 $211,581 10 3% 40 11% 350 $2,358,327
Hiroshi Sakuma28 2 4% 12 24% 50 $720,731 16 5% 58 17% 350 $3,781,980
Koshi Yamamoto30 1 2% 4 8% 50 $311,577 22 6% 74 21% 350 $4,878,937
Takaya Ueno6 4 8% 11 22% 50 $1,056,519 38 11% 108 31% 350 $8,888,904
Y Igarashi10 10 20% 15 30% 50 $1,329,009 36 10% 95 27% 350 $7,062,030
S Ishigami22 1 2% 13 26% 50 $831,110 38 11% 106 30% 350 $12,816,447
S Kumazawa3 5 10% 11 22% 50 $1,319,275 33 9% 81 23% 350 $6,992,754
S Kitazawa1 5 10% 17 34% 50 $1,949,832 45 13% 130 37% 350 $11,346,068
Kazuya Oba19 2 4% 6 12% 50 $323,886 7 2% 24 7% 350 $1,274,152
Yasunori Minoshima25 2 4% 4 8% 50 $504,842 13 4% 46 13% 350 $3,564,137
Masayuki Nakamura16 3 6% 18 36% 50 $1,111,806 20 6% 71 20% 350 $5,518,557
Y Shirahama7 4 8% 14 28% 50 $1,525,792 40 11% 105 30% 350 $10,202,875
Kazuma Mori4 10 20% 21 42% 50 $2,107,959 28 8% 72 21% 350 $8,362,610
Kenji Hirasawa7 7 14% 21 42% 50 $1,854,037 46 13% 119 34% 350 $10,316,239
Mitsuki Kaneko4 6 12% 14 28% 50 $1,233,583 21 6% 73 21% 350 $5,556,870
J Takada1 6 12% 10 20% 50 $1,034,655 41 12% 106 30% 350 $11,840,521
Y Shibayama18 3 6% 8 16% 50 $694,997 14 4% 49 14% 350 $3,563,169
Kiwamu Ogino1 6 12% 10 20% 50 $735,455 22 6% 65 19% 350 $3,975,971
Cristian Demuro11 6 12% 17 34% 50 $1,292,450 43 12% 121 35% 350 $4,263,343
Yoshitsugu Okada16 3 6% 5 10% 50 $493,269 17 5% 51 15% 350 $3,050,560
H Shii10 4 8% 12 24% 50 $1,283,383 22 6% 86 25% 350 $6,351,402
Tsubasa Iwasaki19 1 2% 2 4% 50 $246,661 14 4% 46 13% 350 $3,104,463

Gear Changes[+]
RaceTabHorseGear Changes

Stewards[+]
RaceTabHorseLast Start Stewards Reports