[close]

Horse racing information for the horse race meeting at Kyoto Dirt 20 May 2017. The top jockeys at the meeting are Yutaka Take, Y Fukunaga, Y Kawada, C P Lemaire, H Shii and the top trainers at today's horse race meeting is Fuminmasa Takahashi, H Fujiwara, Katsuhiko Sumii, Mitsumasa Nakauchida, M Kon.

Kyoto 20 May 2017  Meeting Information

Track Map[+]
Track Details for Kyoto[+]
Straight: m
Circumference: m
Direction: Clockwise

Track Weather [+]
Track:
Weather: Mostly Clear
RaceTime  Race NameDistance  ClassPrizemoneyStarters
Race 110:00am  Maiden Race1800m  3 F MDN$111,99616
Race 210:30am  Maiden Race1400m  3 MDN$111,99616
Race 311:00am  Maiden Race1900m  3 MDN$111,99616
Race 71:20pm  Allowance Race1800m  4U ALLOW$167,11516
Race 103:00pm  A.T.C. Sydney Trophy1200m  4U ALLOW$411,63116
Race 113:35pm  The Heian Stakes1900m  4U OPEN$807,07916
Favourite Stats[+]

Trainer Statistics
TrainerWW%PP%S$WW%PP%S$
 R Okubo 4 8% 14 28% 50 $29,630 34 10% 71 20% 350 $29,146
 Kazuaki Yamauchi 1 2% 7 14% 50 $11,315 28 8% 44 13% 350 $20,980
 Tomokazu Takano 6 12% 13 26% 50 $22,851 28 8% 55 16% 350 $17,883
 Y Shono 0 0% 4 8% 50 $9,382 33 9% 53 15% 350 $22,499
 Katsuhiko Sumii 10 20% 11 22% 50 $33,902 57 16% 76 22% 350 $38,342
 H Tadokoro 5 10% 7 14% 50 $14,875 20 6% 25 7% 350 $12,678
 N Fujisawa 4 8% 12 24% 50 $14,159 20 6% 41 12% 350 $8,887
 Tetsuya Meno 3 6% 4 8% 50 $10,869 18 5% 32 9% 350 $15,205
 Takashi Suzuki 6 12% 13 26% 50 $14,737 22 6% 73 21% 350 $13,180
 Naoyuki Morita 5 10% 4 8% 50 $14,866 16 5% 59 17% 350 $9,878
 K Nishiura 1 2% 8 16% 50 $11,458 30 9% 73 21% 350 $20,939
 K Matsuda 5 10% 8 16% 50 $20,307 41 12% 63 18% 350 $24,539
 Tamio Hamada 4 8% 7 14% 50 $17,246 24 7% 46 13% 350 $14,470
 Kazuhiro Kato 2 4% 5 10% 50 $6,465 12 3% 17 5% 350 $6,134
 H Sakiyama 2 4% 3 6% 50 $6,483 11 3% 26 7% 350 $8,871
 Kaneo Ikezoe 2 4% 12 24% 50 $37,836 28 8% 63 18% 350 $23,644
 Hideyuki Mori 3 6% 9 18% 50 $17,372 21 6% 52 15% 350 $15,616
 Akira Murayama 4 8% 4 8% 50 $28,300 27 8% 37 11% 350 $28,162
 Kunihiko Watanabe 3 6% 13 26% 50 $21,315 20 7% 54 20% 271 $16,772
 M Nishizono 6 12% 10 20% 50 $34,605 36 10% 56 16% 350 $25,067
 Y Ohashi 3 6% 8 16% 50 $13,732 15 4% 38 11% 350 $9,042
 K Kihara 4 8% 5 10% 50 $12,974 23 7% 46 13% 350 $13,803
 K Sasada 3 6% 8 16% 50 $17,990 28 8% 57 16% 350 $29,257
 Y Oki 2 4% 8 16% 50 $11,681 22 6% 52 15% 350 $14,020
 Mamoru Ishibashi 3 6% 5 10% 50 $8,008 18 5% 47 13% 350 $10,004
 M Kon 5 10% 16 32% 50 $39,607 36 10% 80 23% 350 $28,763
 N Yoshida 3 6% 14 28% 50 $15,210 19 5% 49 14% 350 $12,782
 K Nonaka 4 8% 5 10% 50 $11,318 33 9% 54 15% 350 $20,932
 Teruhiko Chida 2 4% 8 16% 50 $8,137 12 3% 42 12% 350 $8,140
 Yuji Iida 3 6% 7 14% 50 $17,117 24 7% 43 12% 350 $13,585
 Nobuharu Fukushima 4 8% 4 8% 50 $11,363 22 6% 54 15% 350 $15,141
 Takashi Saito 2 4% 6 12% 50 $11,237 14 5% 34 13% 255 $13,097
 T Igarashi 3 6% 7 14% 50 $14,282 35 10% 63 18% 350 $20,625
 H Nakamura 2 4% 4 8% 50 $11,338 14 4% 54 15% 350 $12,219
 T Hatsuki 1 2% 4 8% 50 $16,111 14 4% 30 9% 350 $9,376
 K Tani 1 2% 6 12% 50 $7,594 17 5% 46 13% 350 $14,209
 Mikio Matsunaga 3 6% 5 10% 50 $13,214 31 9% 51 15% 350 $30,177
 Ryo Takahashi 4 8% 12 24% 50 $16,858 26 7% 50 14% 350 $16,096
 H Shimizu 3 6% 11 22% 50 $51,679 28 8% 46 13% 350 $42,244
 Yoshinori Arakawa 3 6% 7 14% 50 $20,735 16 5% 56 16% 350 $14,517
 K Fujioka 9 18% 13 26% 50 $31,735 45 13% 79 23% 350 $37,776
 H Asami 4 8% 8 16% 50 $21,282 21 6% 54 15% 350 $20,112
 Yutaka Okumura 3 6% 10 20% 50 $15,979 23 7% 46 13% 350 $11,312
 S Ishizaka 4 8% 12 24% 50 $21,105 33 9% 63 18% 350 $30,931
 H Oneda 5 10% 9 18% 50 $20,409 21 6% 49 14% 350 $12,859
 Seiji Sakuta 3 6% 5 10% 50 $11,001 19 5% 32 9% 350 $11,197
 I Sameshima 9 18% 7 14% 50 $43,366 32 9% 53 15% 350 $25,218
 Mitsumasa Nakauchida 7 14% 10 20% 50 $33,358 53 15% 77 22% 350 $29,102
 I Iwamoto 1 2% 18 36% 50 $12,959 12 3% 79 23% 350 $13,784
 K Minai 3 6% 5 10% 50 $13,882 35 10% 48 14% 350 $19,515
 M Honda 4 8% 7 14% 50 $40,212 30 9% 48 14% 350 $23,769
 Akio Adachi 2 4% 8 16% 50 $13,847 24 7% 54 15% 350 $17,830
 Y Kawamura 7 14% 8 16% 50 $22,235 25 7% 66 19% 350 $16,524
 Y Yahagi 1 2% 8 16% 50 $13,234 31 9% 65 19% 350 $31,176
 Manabu Ikezoe 4 8% 10 20% 50 $25,640 32 9% 40 11% 350 $20,333
 Yoshito Yunomae 0 0% 0 0% 17 $0 0 0% 0 0% 17 $0
 Toru Ojima 0 0% 0 0% 1 $0 0 0% 0 0% 1 $0
 Keiji Yoshimura 4 8% 8 16% 50 $13,581 36 10% 59 17% 350 $23,388
 Koichi Tsunoda 7 14% 13 26% 50 $25,216 34 10% 69 20% 350 $22,879
 I Okada 7 14% 11 22% 50 $20,663 35 10% 68 19% 350 $21,689
 H Miyamoto 1 2% 6 12% 50 $12,966 24 7% 57 16% 350 $18,864
 H Kawachi 6 12% 5 10% 50 $33,933 31 9% 67 19% 350 $20,679
 Takeshi Matsushita 3 6% 5 10% 50 $12,374 34 10% 46 13% 350 $18,126
 T Miya 7 14% 6 12% 50 $21,327 22 6% 45 13% 350 $13,883
 K Hashiguchi 4 8% 7 14% 50 $22,917 24 7% 61 17% 350 $21,569
 O Hirata 4 8% 6 12% 50 $14,475 34 10% 48 14% 350 $24,949
 H Fujiwara 9 18% 16 32% 50 $52,163 53 15% 81 23% 350 $45,006
 Yasuyuki Takahashi 3 6% 7 14% 50 $12,212 19 5% 46 13% 350 $12,409
 Tetsuya Kimura 3 6% 10 20% 50 $20,365 46 13% 76 22% 350 $26,850
 Takayuki Yasuda 2 4% 8 16% 50 $15,940 31 9% 55 16% 350 $21,361
 Haruki Sugiyama 1 2% 7 14% 50 $7,103 7 6% 21 18% 119 $12,410
 Masayuki Nishimura 4 8% 7 14% 50 $20,077 21 6% 46 13% 350 $12,837
 T Umeda 5 10% 8 16% 50 $38,650 23 7% 50 14% 350 $22,308
 Y Kitade 5 10% 5 10% 50 $14,042 25 7% 33 9% 350 $13,330
 Mitsunori Makiura 3 6% 7 14% 50 $12,310 23 7% 59 17% 350 $11,916
 Ryo Terashima 2 4% 6 12% 50 $7,609 6 4% 15 11% 140 $11,593
 F Koga 2 4% 8 16% 50 $10,684 21 6% 44 13% 350 $13,813
 M Wada 2 4% 2 4% 50 $9,377 17 5% 33 9% 350 $10,942
 M Ikegami 2 4% 6 12% 50 $8,906 16 5% 46 13% 350 $10,953
 Yasuhiro Nemoto 2 4% 2 4% 50 $8,053 11 3% 13 4% 350 $6,161
 Fuminmasa Takahashi 4 8% 5 10% 50 $11,616 18 5% 39 11% 350 $10,335
 H Otonashi 7 14% 8 16% 50 $47,911 45 13% 45 13% 350 $44,203
 Yoshitada Takahashi 3 6% 5 10% 50 $18,582 28 8% 46 13% 350 $20,700
 H Toda 3 6% 9 18% 50 $23,605 30 9% 61 17% 350 $20,477
 Kazuya Makita 4 8% 4 8% 50 $13,099 24 7% 52 15% 350 $16,802
 Y Kato 7 14% 7 14% 50 $21,310 41 12% 59 17% 350 $26,623
 H Nakao 3 6% 5 10% 50 $13,681 24 7% 47 13% 350 $19,576
 Tsuyoshi Tanaka 3 6% 7 14% 50 $14,423 18 5% 47 13% 350 $15,884

Dual Acceptance

No dual acceptances found for this meeeting.


Scratched For This...
RaceTabHorseDateCourseClass

Only Ride
RaceJockeyHorse
2Tomoaki TakenoshitaPeptide Bomber  
4T KosakaSuper Hero  
5Yusaku KokubunThomas  
6Taiga TamuraK Two Franc  
 Shinji KawashimaFeldberg  
7Ryota SameshimaLuck A Sign  
10Misaki ShibataLove Me Kun  

Last 12 Meetings
DateRail InformationSOTRacesRunners
14 May 2017R4 - R5 Yielding, R8 - R12 Good684
13 May 2017R3 - R11 Soft678
7 May 2017R3 - R12 Firm677
6 May 2017R4 - R11 Firm681
30 April 2017R4 - R11 Firm679
29 April 2017R3 - R10 Firm680
23 April 2017R3 - R12 Firm669
22 April 2017R4 - R11 Firm691
19 February 2017R4 Good, R5 - R11 Firm562
18 February 2017R5 - R11 Good572
12 February 2017R4 Muddy, R5 - R11 Good559
11 February 2017R5 - R10 Yielding, R11 Soft448
Scratchings
RaceScratchings
Race 1-
Race 2-
Race 3-
Race 4-
Race 5-
Race 6-
Race 7-
Race 8-
Race 9-
Race 10-
Race 11-
Race 12-
Jockey Statistics
JockeyLSeqWW%PP%S$WW%PP%S$
Y Iwata25 1 2% 17 34% 50 $35,111 30 9% 65 19% 350 $26,485
Fuma Matsuwaka24 2 4% 8 16% 50 $15,869 24 7% 55 16% 350 $15,491
Kiwamu Ogino0 5 10% 6 12% 50 $12,302 29 8% 51 15% 350 $12,469
Y Fujioka5 4 8% 6 12% 50 $19,636 24 7% 63 18% 350 $19,421
C P Lemaire1 13 26% 16 32% 50 $76,263 66 19% 97 28% 350 $62,951
Hayato Mitsuya52 0 0% 0 0% 50 $1,639 7 2% 13 4% 350 $3,146
Yutaro Mori50 0 0% 4 8% 50 $3,096 15 4% 33 9% 350 $6,452
Tetsuya Kobayashi28 1 2% 5 10% 50 $3,556 7 2% 23 7% 350 $3,896
Kohei Matsuyama2 5 10% 6 12% 50 $28,315 33 9% 46 13% 350 $26,348
H Miyuki12 4 8% 10 20% 50 $21,602 23 7% 66 19% 350 $20,413
Yutaka Take3 9 18% 12 24% 50 $83,958 46 13% 92 26% 350 $64,054
R Wada5 7 14% 9 18% 50 $24,323 38 11% 57 16% 350 $25,009
Tomohiko Yoshii21 0 0% 1 2% 50 $1,121 0 0% 1 2% 62 $904
Manabu Sakai3 3 6% 7 14% 50 $12,920 10 3% 45 13% 350 $9,461
Akatsuki Tomita4 2 4% 1 2% 50 $3,922 2 3% 2 3% 73 $3,258
K Ikezoe41 1 2% 6 12% 50 $10,480 24 7% 59 17% 350 $26,215
Y Fukunaga8 5 10% 14 28% 50 $41,927 45 13% 75 21% 350 $38,596
Tomoaki Takenoshita31 1 2% 9 18% 50 $13,956 10 3% 29 8% 350 $8,001
S Hamanaka28 1 2% 14 28% 50 $25,451 35 10% 87 25% 350 $32,849
Katsunori Tanaka66 0 0% 6 12% 50 $4,893 17 5% 39 11% 350 $10,342
Keisuke Dazai45 1 2% 3 6% 50 $4,654 9 3% 34 10% 350 $9,525
Yuta Nakatani9 1 2% 7 14% 50 $10,148 19 5% 49 14% 350 $14,754
Yuichi Kitamura6 8 16% 11 22% 50 $21,936 34 10% 67 19% 350 $19,484
Makoto Okabe2 3 6% 0 0% 50 $4,706 15 4% 30 9% 350 $8,502
H Shii9 4 8% 8 16% 50 $14,208 33 9% 66 19% 350 $26,955
F Komaki17 1 2% 5 10% 50 $14,103 27 8% 36 10% 350 $14,836
Yoshimasa Kido37 1 2% 9 18% 50 $6,356 12 3% 37 11% 350 $6,660
T Kosaka9 3 6% 4 8% 50 $11,200 16 5% 47 13% 350 $10,162
Y Kawada26 3 6% 13 26% 50 $30,626 64 18% 88 25% 350 $47,546
Eishin Yoshi25 2 4% 6 12% 50 $10,220 10 3% 30 9% 350 $6,430
Yusaku Kokubun9 3 6% 2 4% 50 $8,696 8 2% 29 8% 350 $7,260
Yoshihiro Furukawa8 6 12% 8 16% 50 $18,113 16 5% 41 12% 350 $11,026
Syu Ishibashi1 8 16% 5 10% 50 $29,662 28 8% 45 13% 350 $17,419
Taiga Tamura20 1 2% 2 4% 50 $6,213 8 2% 26 7% 350 $5,791
Shinji Kawashima13 5 10% 5 10% 50 $21,164 21 6% 51 15% 350 $12,485
R Takakura4 4 8% 8 16% 50 $19,637 19 5% 26 7% 350 $11,811
Ryota Sameshima30 3 6% 8 16% 50 $13,693 16 5% 38 11% 350 $9,034
Hiroto Mayuzumi62 0 0% 8 16% 50 $6,307 14 4% 31 9% 350 $11,491
Misaki Shibata0 1 2% 4 8% 50 $4,161 7 2% 18 5% 350 $4,132

Gear Changes[+]
RaceTabHorseGear Changes

Stewards[+]
RaceTabHorseLast Start Stewards Reports