Search

Type atleast three letters to find.

Horse

RULERSHIP (JPN) 2007

Pedigree

Sire KING KAMEHAMEHA
Dam AIR GROOVE
Win Places Runners $PM
All Season 1791 5161 18565 $208,495,246
2023/4 226 643 2326 $20,780,571
2022/3 273 795 3087 $25,324,349
2021/2 312 905 3319 $28,649,590
2020/1 283 845 3124 $32,551,844
Total Stakes Winners Total G1 Winners Total Runners Stakes Winners to Runners (AUS & NZ only)
All 45 3 643 7%
2yo 3 1 43 7%
3yo 12 1 200 6%
4yo 13 1 111 11.7%
5yo+ 17 0 289 5.9%

All Seasons

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
Total 1791 10.0% 672 18565 1000 $208,495,246 $208,495 67.2

Career Stats

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners% G1(w) G2(w) G3(w) LR(w)
2023/4 226 10.0% 141 2326 356 $20,780,571 $58,372 39.6 0 3 3 1
2022/3 273 9.0% 166 3087 448 $25,324,349 $56,528 37.1 1 0 3 1
2021/2 312 9.0% 179 3319 464 $28,649,590 $61,745 38.6 0 2 1 2
2020/1 283 9.0% 190 3124 451 $32,551,844 $72,177 42.1 0 1 4 3
2019/0 258 10.0% 162 2637 405 $38,452,288 $94,944 40.0 1 2 6 3
2018/9 207 10.0% 134 1995 312 $31,586,349 $101,238 42.9 0 2 2 1
2017/8 170 12.0% 111 1443 246 $21,951,249 $89,233 45.1 1 1 1 0
2016/7 59 10.0% 47 617 138 $8,832,192 $64,001 34.1 0 0 0 0
2015/6 3 18.0% 3 17 13 $366,814 $28,216 23.1 0 0 0 0

BlackType Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
G1 3 3.0% 3 115 49 $18,180,273 $371,026 6.1
    - FR 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - HK 0 0.0% 0 4 3 $611,677 $203,892 0.0
    - JPN 2 2.0% 2 102 47 $14,210,221 $302,345 4.3
    - NSW 0 0.0% 0 5 1 $48,375 $48,375 0.0
    - VIC 1 33.0% 1 3 2 $3,310,000 $1,655,000 50.0
G2 11 8.0% 7 144 71 $14,269,014 $200,972 9.9
    - FR 0 0.0% 0 2 2 $43,409 $21,704 0.0
    - JPN 11 8.0% 7 138 69 $14,089,156 $204,191 10.1
    - NSW 0 0.0% 0 2 1 $7,250 $7,250 0.0
    - UAE 0 0.0% 0 1 1 $129,199 $129,199 0.0
    - VIC 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
G3 20 8.0% 16 243 107 $15,546,971 $145,299 15.0
    - JPN 19 8.0% 15 234 105 $15,372,934 $146,409 14.3
    - NSW 1 25.0% 1 4 1 $167,000 $167,000 100.0
    - POL 0 0.0% 0 1 1 $1,037 $1,037 0.0
    - UAE 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - VIC 0 0.0% 0 3 1 $6,000 $6,000 0.0
LR 11 8.0% 10 141 60 $5,649,394 $94,157 16.7
    - ACT 0 0.0% 0 1 1 $3,750 $3,750 0.0
    - JPN 10 8.0% 9 130 59 $5,486,849 $92,997 15.3
    - NSW 1 12.0% 1 8 1 $147,995 $147,995 100.0
    - VIC 0 0.0% 0 2 1 $10,800 $10,800 0.0
Non Black Type 56 10.0% 44 543 134 $7,672,304 $57,256 32.8
    - JPN 56 10.0% 44 543 134 $7,672,304 $57,256 32.8

Age Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
All 1791 10.0% 672 18565 1000 $208,495,246 $208,495 67.2
    - G1 3 3.0% 3 115 49 $18,180,273 $371,026 6.1
    - G2 11 8.0% 7 144 71 $14,269,014 $200,972 9.9
    - G3 20 8.0% 16 243 107 $15,546,971 $145,299 15.0
    - LR 11 8.0% 10 141 60 $5,649,394 $94,157 16.7
    - Non Black Type 56 10.0% 44 543 134 $7,672,304 $57,256 32.8
2yo 167 9.0% 147 1762 681 $24,328,411 $35,725 21.6
    - G1 1 9.0% 1 11 11 $1,817,610 $165,237 9.1
    - G2 0 0.0% 0 2 2 $77,467 $38,734 0.0
    - G3 2 7.0% 2 27 25 $1,679,219 $67,169 8.0
    - LR 0 0.0% 0 3 3 $57,481 $19,160 0.0
    - Non Black Type 23 12.0% 21 195 95 $3,183,747 $33,513 22.1
3yo 751 11.0% 474 6685 968 $75,838,350 $78,345 49.0
    - G1 1 2.0% 1 47 32 $4,629,365 $144,668 3.1
    - G2 4 8.0% 3 51 42 $5,503,794 $131,043 7.1
    - G3 5 6.0% 5 77 62 $4,928,975 $79,500 8.1
    - LR 2 8.0% 2 25 24 $1,136,202 $47,342 8.3
    - Non Black Type 33 9.0% 30 348 101 $4,488,557 $44,441 29.7
4yo 498 11.0% 298 4723 631 $56,115,552 $88,931 47.2
    - G1 1 7.0% 1 15 8 $6,645,584 $830,698 12.5
    - G2 3 13.0% 3 23 18 $3,092,089 $171,783 16.7
    - G3 6 15.0% 3 39 24 $3,922,931 $163,455 12.5
    - LR 3 9.0% 3 34 18 $1,246,677 $69,260 16.7
5yo+ 375 7.0% 183 5395 380 $52,212,933 $137,402 48.2
    - G1 0 0.0% 0 42 17 $5,087,714 $299,277 0.0
    - G2 4 6.0% 4 68 31 $5,595,664 $180,505 12.9
    - G3 7 7.0% 6 100 38 $5,015,846 $131,996 15.8
    - LR 6 8.0% 5 79 28 $3,209,034 $114,608 17.9

Course Strike Rates For Sire (min. 50 runs)

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JPN - CHUKYO 45 8.0% 37 590 330 $10,023,288 $30,374 11.2
JPN - CHUKYO DIRT 35 7.0% 31 505 249 $6,326,260 $25,407 12.4
JPN - FUKUSHIMA 38 10.0% 31 384 238 $8,191,425 $34,418 13.0
JPN - FUKUSHIMA DIRT 13 7.0% 13 179 116 $2,206,897 $19,025 11.2
JPN - FUNABASHI 26 12.0% 12 220 70 $987,150 $14,102 17.1
JPN - HAKODATE 14 7.0% 13 199 110 $3,243,026 $29,482 11.8
JPN - HAKODATE DIRT 10 9.0% 9 107 65 $1,698,490 $26,131 13.8
JPN - HANSHIN 84 9.0% 61 938 358 $29,053,817 $81,156 17.0
JPN - HANSHIN DIRT 58 8.0% 45 749 304 $10,291,711 $33,854 14.8
JPN - HIMEJI 26 10.0% 17 259 62 $319,651 $5,156 27.4
JPN - KANAZAWA 76 13.0% 32 574 52 $613,789 $11,804 61.5
JPN - KASAMATSU 77 17.0% 32 441 62 $621,229 $10,020 51.6
JPN - KAWASAKI 38 9.0% 25 432 89 $1,495,572 $16,804 28.1
JPN - KOCHI 78 8.0% 32 950 58 $1,327,693 $22,891 55.2
JPN - KOKURA 61 9.0% 48 661 289 $12,512,633 $43,296 16.6
JPN - KOKURA DIRT 23 9.0% 22 261 150 $3,343,596 $22,291 14.7
JPN - KYOTO 50 8.0% 45 591 277 $16,124,807 $58,212 16.2
JPN - KYOTO DIRT 30 9.0% 28 334 186 $4,651,293 $25,007 15.1
JPN - MIZUSAWA 31 7.0% 22 461 59 $359,760 $6,098 37.3
JPN - MONBETSU 50 12.0% 28 417 55 $452,980 $8,236 50.9
JPN - MORIOKA 13 14.0% 8 96 41 $171,762 $4,189 19.5
JPN - MORIOKA DIRT 45 12.0% 24 382 67 $521,359 $7,781 35.8
JPN - NAGOYA 181 13.0% 69 1435 112 $1,462,533 $13,058 61.6
JPN - NAKAYAMA 71 9.0% 54 777 316 $23,243,410 $73,555 17.1
JPN - NAKAYAMA DIRT 23 5.0% 20 465 207 $4,712,814 $22,767 9.7
JPN - NIIGATA 61 10.0% 55 589 308 $12,051,874 $39,129 17.9
JPN - NIIGATA DIRT 17 6.0% 15 302 187 $3,351,202 $17,921 8.0
JPN - OHI 53 7.0% 28 719 81 $2,369,165 $29,249 34.6
JPN - SAGA 129 13.0% 44 996 83 $969,110 $11,676 53.0
JPN - SAPPORO 19 9.0% 17 212 126 $3,498,367 $27,765 13.5
JPN - SAPPORO DIRT 9 7.0% 8 131 85 $1,756,602 $20,666 9.4
JPN - SONODA 159 11.0% 74 1446 134 $1,959,395 $14,622 55.2
JPN - TOKYO 80 9.0% 53 871 358 $25,919,975 $72,402 14.8
JPN - TOKYO DIRT 33 6.0% 27 509 222 $6,456,574 $29,084 12.2
JPN - URAWA 22 8.0% 14 274 64 $966,568 $15,103 21.9

State of Track Breakdown

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
F 533 12.0% 264 4604 544 $13,082,104 $24,048 48.5
G 594 8.0% 384 7053 943 $98,623,592 $104,585 40.7
S 38 8.0% 35 493 326 $8,860,589 $27,180 10.7
H 5 8.0% 5 65 53 $2,975,556 $56,143 9.4

State or Country Runners Summary

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
ACT 0 0.0% 0 1 1 $3,750 $3,750 0.0
    - P 0 0.0% 0 1 1 $3,750 $3,750 0.0
FR 1 20.0% 1 5 2 $75,512 $37,756 50.0
    - M 1 20.0% 1 5 2 $75,512 $37,756 50.0
GB 0 0.0% 0 3 1 $1,374 $1,374 0.0
    - P 0 0.0% 0 3 1 $1,374 $1,374 0.0
HK 0 0.0% 0 4 3 $611,677 $203,892 0.0
    - M 0 0.0% 0 4 3 $611,677 $203,892 0.0
IRE 1 7.0% 1 15 2 $12,015 $6,008 50.0
    - M 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - P 1 7.0% 1 14 2 $12,015 $6,008 50.0
JPN 1778 10.0% 667 18456 993 $203,255,777 $204,689 67.2
    - C 590 11.0% 238 5378 416 $8,378,444 $20,140 57.2
    - M 774 8.0% 375 9354 932 $188,658,061 $202,423 40.2
    - P 414 11.0% 169 3724 349 $6,219,272 $17,820 48.4
MAL 0 0.0% 0 3 1 $0 $0 0.0
    - P 0 0.0% 0 3 1 $0 $0 0.0
NSW 4 17.0% 2 24 3 $717,270 $239,090 66.7
    - C 1 50.0% 1 2 2 $27,250 $13,625 50.0
    - M 2 14.0% 1 14 1 $451,225 $451,225 100.0
    - P 1 12.0% 1 8 2 $238,795 $119,398 50.0
POL 1 14.0% 1 7 1 $4,790 $4,790 100.0
    - M 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - P 1 17.0% 1 6 1 $4,790 $4,790 100.0
SA 1 50.0% 1 2 1 $35,500 $35,500 100.0
    - M 1 50.0% 1 2 1 $35,500 $35,500 100.0
SAU 0 0.0% 0 2 1 $113,866 $113,866 0.0
    - M 0 0.0% 0 2 1 $113,866 $113,866 0.0
SGP 0 0.0% 0 6 1 $1,071 $1,071 0.0
    - M 0 0.0% 0 6 1 $1,071 $1,071 0.0
UAE 0 0.0% 0 2 1 $129,199 $129,199 0.0
    - M 0 0.0% 0 2 1 $129,199 $129,199 0.0
VIC 5 14.0% 3 35 5 $3,533,445 $706,689 60.0
    - C 0 0.0% 0 4 3 $8,300 $2,767 0.0
    - M 2 11.0% 2 18 3 $3,431,500 $1,143,833 66.7
    - P 3 23.0% 2 13 3 $93,645 $31,215 66.7

Most Successful Trainers with This Sire

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
T TSUNODA 36 25.0% 14 145 17 $184,971 $10,881 82.4
TADAYOSHI IKEDA 29 21.0% 6 140 6 $254,805 $42,468 100.0
TSUYOSHI KAWANISHI 23 34.0% 8 68 10 $125,422 $12,542 80.0
K FUJIOKA 21 15.0% 9 144 13 $6,394,114 $491,855 69.2
N SUGAI 20 13.0% 8 153 12 $5,645,696 $470,475 66.7
HIROYUKI IMAZU 19 16.0% 9 122 11 $131,072 $11,916 81.8
HIROO SHIMIZU 19 12.0% 6 161 15 $7,699,181 $513,279 40.0
SHINJI KUDO 18 17.0% 5 104 6 $211,932 $35,322 83.3
KOICHI TSUNODA 18 11.0% 8 166 13 $4,215,914 $324,301 61.5
MASAYUKI NAKAGAWA 17 27.0% 8 63 8 $136,215 $17,027 100.0
NOBUHARU MORIMOTO 17 21.0% 8 80 8 $206,260 $25,782 100.0
SATORU SETOGUCHI 16 13.0% 2 119 2 $146,906 $73,453 100.0
Y YAHAGI 16 10.0% 7 158 14 $2,872,683 $205,192 50.0
MASASHI ATARASHI 15 47.0% 6 32 7 $98,296 $14,042 85.7
MOTONORI MASHIMA 15 37.0% 3 41 4 $79,615 $19,904 75.0
NAOTO TAKESHITA 15 32.0% 4 47 4 $100,638 $25,160 100.0
TAKASHI SAITO 15 11.0% 8 137 14 $3,266,982 $233,356 57.1
Uto Hideki 14 24.0% 3 59 4 $96,191 $24,048 75.0
Y TOMOMICHI 14 14.0% 6 98 11 $2,538,444 $230,768 54.5
TOMOTAKA MORISAWA 14 13.0% 7 104 13 $189,085 $14,545 53.8

Best Strike Rate Trainers for Sire

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
T TSUNODA 36 25.0% 14 145 17 $184,971 $10,881 82.4
TADAYOSHI IKEDA 29 21.0% 6 140 6 $254,805 $42,468 100.0

Most Wins for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
RHEIN EMINENT(ROCKPORT HARBOR (USA)) 17 27.0% 1 63 1 $195,709 $195,709 100.0
EVERGOLD(KUROFUNE (USA)) 13 14.0% 1 96 1 $137,947 $137,947 100.0
FINANCE(SYMBOLI KRIS S (USA)) 10 14.0% 1 74 1 $150,032 $150,032 100.0
TOMIKEN RIDHIKA(AGNES TACHYON (JPN)) 10 16.0% 1 62 1 $41,349 $41,349 100.0
PLOT TWIST(SAKURA BAKUSHIN O (JPN)) 10 29.0% 1 34 1 $37,250 $37,250 100.0
WHITE BRIDE(EL PRADO (IRE)) 10 22.0% 1 45 1 $148,728 $148,728 100.0
SUNRISE SHIP(SUNDAY SILENCE (USA)) 10 42.0% 1 24 1 $147,086 $147,086 100.0
GRAND CHEMIN(SUNDAY SILENCE (USA)) 9 18.0% 1 50 1 $410,997 $410,997 100.0
MITSURU FAMILY(GOLD ALLURE (JPN)) 9 18.0% 1 49 1 $89,246 $89,246 100.0
NIHONPIRO HENSON(COMMANDER IN CHIEF (GB)) 9 22.0% 1 40 1 $426,180 $426,180 100.0
BEL FORTE(FRENCH DEPUTY (USA)) 9 38.0% 1 24 1 $57,945 $57,945 100.0
RULER THE QUEEN(DAIWA MAJOR (JPN)) 9 20.0% 1 45 1 $70,826 $70,826 100.0
GOLD LEGS(GOLD ALLURE (JPN)) 9 27.0% 1 33 1 $275,027 $275,027 100.0
MER DE GLACE(SUNDAY SILENCE (USA)) 8 42.0% 1 19 1 $5,669,145 $5,669,145 100.0
LEGAL MIND(NORTHERN TASTE (CAN)) 8 33.0% 1 24 1 $288,408 $288,408 100.0
BELLWOOD ASAHI(NEO UNIVERSE (JPN)) 8 18.0% 1 45 1 $148,061 $148,061 100.0
WAVE VICTORY(FRENCH DEPUTY (USA)) 8 30.0% 1 27 1 $38,128 $38,128 100.0
NOBLE LAVENDER(SAKURA BAKUSHIN O (JPN)) 8 24.0% 1 34 1 $59,443 $59,443 100.0
ROSEN WOLF(BLACK TIDE (JPN)) 8 42.0% 1 19 1 $88,122 $88,122 100.0
MENTOR MODE(FRENCH DEPUTY (USA)) 7 9.0% 1 79 1 $828,405 $828,405 100.0
CURREN L'AVENIR(SADLER'S WELLS (USA)) 7 11.0% 1 62 1 $103,226 $103,226 100.0
YAMAZAKURA(AGNES TACHYON (JPN)) 7 20.0% 1 35 1 $81,821 $81,821 100.0
KIKUNO SHINE(GENUINE (JPN)) 7 17.0% 1 41 1 $54,502 $54,502 100.0
CASSINI(WAR EMBLEM (USA)) 7 41.0% 1 17 1 $39,420 $39,420 100.0
HO O JOKER(DANCE IN THE DARK (JPN)) 7 18.0% 1 39 1 $55,592 $55,592 100.0

Most Stakes Wins for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
MER DE GLACE(SUNDAY SILENCE (USA)) 4 80.0% 1 5 1 $4,936,220 $4,936,220 100.0
SOUL RUSH(MANHATTAN CAFE (JPN)) 3 30.0% 1 10 1 $3,554,334 $3,554,334 100.0
DANBURITE(SUNDAY SILENCE (USA)) 2 7.0% 1 29 1 $3,636,929 $3,636,929 100.0
TETRADRACHM(FALBRAV (IRE)) 2 29.0% 1 7 1 $775,508 $775,508 100.0
LION LION(KUROFUNE (USA)) 2 67.0% 1 3 1 $1,474,976 $1,474,976 100.0
HUSH WRITER(TAPIT (USA)) 2 7.0% 1 28 1 $412,202 $412,202 100.0
FAIRY POLKA(AGNES TACHYON (JPN)) 2 10.0% 1 21 1 $1,852,795 $1,852,795 100.0
WONDERFUL TOWN(DEEP IMPACT (JPN)) 2 14.0% 1 14 1 $1,235,670 $1,235,670 100.0
AL SATWA(DAIWA MAJOR (JPN)) 2 20.0% 1 10 1 $662,775 $662,775 100.0
ECHT(DEEP IMPACT (JPN)) 2 15.0% 1 13 1 $1,327,029 $1,327,029 100.0
DOLCE MORE(DEEP IMPACT (JPN)) 2 18.0% 1 11 1 $1,120,056 $1,120,056 100.0
MASKED DIVA(DEEP IMPACT (JPN)) 2 33.0% 1 6 1 $1,922,816 $1,922,816 100.0
KISEKI(DEEP IMPACT (JPN)) 1 4.0% 1 28 1 $8,612,453 $8,612,453 100.0
MY BLUE HEAVEN(FUSAICHI PEGASUS (USA)) 1 25.0% 1 4 1 $522,420 $522,420 100.0
PASSING THROUGH(KUROFUNE (USA)) 1 9.0% 1 11 1 $768,164 $768,164 100.0
ADIRATO(MANHATTAN CAFE (JPN)) 1 9.0% 1 11 1 $523,527 $523,527 100.0
MUITO OBRIGADO(SUNDAY SILENCE (USA)) 1 6.0% 1 16 1 $1,278,387 $1,278,387 100.0
URANUS CHARM(FUJI KISEKI (JPN)) 1 7.0% 1 14 1 $875,921 $875,921 100.0
STRIPE(DAIWA MAJOR (JPN)) 1 25.0% 1 4 1 $332,539 $332,539 100.0
GRANDIOSE(SUNDAY SILENCE (USA)) 1 25.0% 1 4 1 $674,604 $674,604 100.0
HO O IXELLES(SPECIAL WEEK (JPN)) 1 12.0% 1 8 1 $636,604 $636,604 100.0
DIRNDL(SPECIAL WEEK (JPN)) 1 7.0% 1 15 1 $987,467 $987,467 100.0
BAJI O(HARBINGER (GB)) 1 9.0% 1 11 1 $440,084 $440,084 100.0
DANTSU CASTLE(SPECIAL WEEK (JPN)) 1 11.0% 1 9 1 $391,441 $391,441 100.0
A SHIN CLICK(CARROLL HOUSE (IRE)) 1 12.0% 1 8 1 $962,424 $962,424 100.0

Most Stakes Placegetters for Sire

Horse (DamSire) Total PlcGetters Plc% Indiv. Placegetters Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner PlcGetters to Runners
KISEKI(DEEP IMPACT (JPN)) 12 43.0% 1 28 1 $8,612,453 $8,612,453 100.0
DANBURITE(SUNDAY SILENCE (USA)) 10 34.0% 1 29 1 $3,636,929 $3,636,929 100.0
HUSH WRITER(TAPIT (USA)) 7 25.0% 1 28 1 $412,202 $412,202 100.0
SOUL RUSH(MANHATTAN CAFE (JPN)) 6 60.0% 1 10 1 $3,554,334 $3,554,334 100.0
FAIRY POLKA(AGNES TACHYON (JPN)) 5 24.0% 1 21 1 $1,852,795 $1,852,795 100.0
DOE EYES(DEEP IMPACT (JPN)) 5 50.0% 1 10 1 $1,269,669 $1,269,669 100.0
LILY NOBLE(KUROFUNE (USA)) 4 100.0% 1 4 1 $1,465,063 $1,465,063 100.0
MER DE GLACE(SUNDAY SILENCE (USA)) 4 80.0% 1 5 1 $4,936,220 $4,936,220 100.0
A SHIN CLICK(CARROLL HOUSE (IRE)) 4 50.0% 1 8 1 $962,424 $962,424 100.0
VIN QUET DOMINGO(AGNES TACHYON (JPN)) 4 20.0% 1 20 1 $570,374 $570,374 100.0
ECHT(DEEP IMPACT (JPN)) 4 31.0% 1 13 1 $1,327,029 $1,327,029 100.0
MASKED DIVA(DEEP IMPACT (JPN)) 4 67.0% 1 6 1 $1,922,816 $1,922,816 100.0
URANUS CHARM(FUJI KISEKI (JPN)) 3 21.0% 1 14 1 $875,921 $875,921 100.0
DIRNDL(SPECIAL WEEK (JPN)) 3 20.0% 1 15 1 $987,467 $987,467 100.0
WONDERFUL TOWN(DEEP IMPACT (JPN)) 3 21.0% 1 14 1 $1,235,670 $1,235,670 100.0
BIG RIBBON(DEEP IMPACT (JPN)) 3 60.0% 1 5 1 $663,531 $663,531 100.0
BAJI O(HARBINGER (GB)) 3 27.0% 1 11 1 $440,084 $440,084 100.0
TAISEI DIVINE(DANCE IN THE DARK (JPN)) 3 50.0% 1 6 1 $479,644 $479,644 100.0
TETRADRACHM(FALBRAV (IRE)) 2 29.0% 1 7 1 $775,508 $775,508 100.0
ADIRATO(MANHATTAN CAFE (JPN)) 2 18.0% 1 11 1 $523,527 $523,527 100.0
MUITO OBRIGADO(SUNDAY SILENCE (USA)) 2 12.0% 1 16 1 $1,278,387 $1,278,387 100.0
LION LION(KUROFUNE (USA)) 2 67.0% 1 3 1 $1,474,976 $1,474,976 100.0
DANTSU CASTLE(SPECIAL WEEK (JPN)) 2 22.0% 1 9 1 $391,441 $391,441 100.0
MY BLUE HEAVEN(FUSAICHI PEGASUS (USA)) 2 50.0% 1 4 1 $522,420 $522,420 100.0
PASSING THROUGH(KUROFUNE (USA)) 2 18.0% 1 11 1 $768,164 $768,164 100.0

Highest Prize Money Earners for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
KISEKI 4 12.0% 1 33 1 $9,030,284 $9,030,284 100.0
MER DE GLACE 8 42.0% 1 19 1 $5,669,145 $5,669,145 100.0
SOUL RUSH 7 37.0% 1 19 1 $4,185,922 $4,185,922 100.0
DANBURITE 4 13.0% 1 31 1 $3,944,285 $3,944,285 100.0
ECHT 6 19.0% 1 31 1 $2,361,799 $2,361,799 100.0
DIRNDL 6 29.0% 1 21 1 $2,226,726 $2,226,726 100.0
ADIRATO 6 12.0% 1 50 1 $2,196,820 $2,196,820 100.0
MUITO OBRIGADO 6 20.0% 1 30 1 $2,152,460 $2,152,460 100.0
FAIRY POLKA 4 17.0% 1 24 1 $2,131,409 $2,131,409 100.0
MASKED DIVA 4 50.0% 1 8 1 $2,079,724 $2,079,724 100.0
URANUS CHARM 6 24.0% 1 25 1 $1,955,186 $1,955,186 100.0
LION LION 4 40.0% 1 10 1 $1,813,063 $1,813,063 100.0
A SHIN CLICK 6 16.0% 1 37 1 $1,760,180 $1,760,180 100.0
LILY NOBLE 2 33.0% 1 6 1 $1,668,065 $1,668,065 100.0
DANTSU CASTLE 5 14.0% 1 37 1 $1,505,033 $1,505,033 100.0
VIN QUET DOMINGO 4 11.0% 1 35 1 $1,435,685 $1,435,685 100.0
ANTICIPATE 5 28.0% 1 18 1 $1,430,535 $1,430,535 100.0
DOE EYES 2 17.0% 1 12 1 $1,413,517 $1,413,517 100.0
GRANDIOSE 5 45.0% 1 11 1 $1,382,266 $1,382,266 100.0
WONDERFUL TOWN 3 18.0% 1 17 1 $1,368,777 $1,368,777 100.0

Distance Summary for Sire Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
800m - 899m 11 7.0% 9 147 57 $132,706 $2,328 15.8
900m - 999m 8 6.0% 8 128 61 $111,028 $1,820 13.1
1000m - 1099m 23 10.0% 16 221 76 $1,190,273 $15,661 21.1
1100m - 1199m 4 13.0% 4 30 21 $342,768 $16,322 19.0
1200m - 1299m 122 9.0% 80 1359 332 $11,757,817 $35,415 24.1
1300m - 1399m 75 8.0% 55 888 159 $839,153 $5,278 34.6
1400m - 1499m 609 12.0% 277 5224 589 $19,932,439 $33,841 47.0
1500m - 1599m 101 9.0% 61 1077 202 $2,021,104 $10,005 30.2
1600m - 1699m 221 9.0% 132 2360 602 $31,161,854 $51,764 21.9
1700m - 1799m 81 9.0% 68 893 350 $8,384,006 $23,954 19.4
1800m - 1899m 223 8.0% 165 2872 720 $42,987,612 $59,705 22.9
1900m - 1999m 7 5.0% 7 155 100 $1,562,767 $15,628 7.0
2000m - 2099m 157 9.0% 110 1686 542 $36,122,080 $66,646 20.3
2100m - 2199m 8 6.0% 7 133 70 $1,634,832 $23,355 10.0
2200m - 2299m 38 11.0% 30 359 182 $13,275,372 $72,942 16.5
2300m - 2399m 3 21.0% 3 14 11 $411,616 $37,420 27.3
2400m - 2499m 41 10.0% 30 407 172 $17,593,911 $102,290 17.4
2500m - 2599m 5 6.0% 4 90 47 $3,428,040 $72,937 8.5
2600m - 2699m 16 8.0% 15 193 91 $3,456,765 $37,986 16.5
2700m - 2799m 2 7.0% 2 28 22 $574,040 $26,093 9.1
2800m - 2899m 14 13.0% 12 111 41 $2,415,895 $58,924 29.3
2900m - 2999m 3 17.0% 3 18 13 $506,233 $38,941 23.1
3000m - 3099m 9 16.0% 9 57 36 $3,575,517 $99,320 25.0
3100m - 3199m 1 4.0% 1 26 12 $929,766 $77,480 8.3
3200m - 3299m 4 13.0% 3 31 17 $1,382,624 $81,331 17.6
3300m - 3399m 2 7.0% 2 27 13 $610,641 $46,972 15.4
3400m - 3499m 1 11.0% 1 9 9 $590,410 $65,601 11.1
3500m - 3599m 1 25.0% 1 4 4 $180,271 $45,068 25.0
3600m - 3699m 0 0.0% 0 5 4 $278,999 $69,750 0.0
3900m - 3999m 1 12.0% 1 8 6 $685,147 $114,191 16.7
4100m - 4199m 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
4200m - 4299m 0 0.0% 0 4 4 $419,560 $104,890 0.0

Damsire Strike Rate for This Sire All Races

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
SUNDAY SILENCE (USA) 176 10.0% 62 1700 88 $29,139,724 $331,133 70.5
DEEP IMPACT (JPN) 167 9.0% 69 1867 109 $32,749,443 $300,454 63.3
AGNES TACHYON (JPN) 142 10.0% 56 1462 83 $18,886,821 $227,552 67.5
FUJI KISEKI (JPN) 114 10.0% 51 1140 63 $14,727,126 $233,764 81.0
KUROFUNE (USA) 87 11.0% 27 820 43 $10,244,224 $238,238 62.8
DANCE IN THE DARK (JPN) 66 7.0% 28 944 37 $5,118,770 $138,345 75.7
SPECIAL WEEK (JPN) 65 9.0% 26 757 44 $10,607,964 $241,090 59.1
ZENNO ROB ROY (JPN) 63 10.0% 26 635 32 $8,255,650 $257,989 81.2
DAIWA MAJOR (JPN) 62 11.0% 23 577 34 $4,904,425 $144,248 67.6
NEO UNIVERSE (JPN) 59 9.0% 24 650 34 $4,661,846 $137,113 70.6
MANHATTAN CAFE (JPN) 51 11.0% 20 463 34 $8,699,868 $255,878 58.8
SYMBOLI KRIS S (USA) 48 7.0% 25 667 38 $4,456,589 $117,279 65.8
FRENCH DEPUTY (USA) 44 13.0% 13 345 21 $1,962,764 $93,465 61.9
ADMIRE MOON (JPN) 31 7.0% 8 425 10 $1,048,944 $104,894 80.0
FALBRAV (IRE) 29 9.0% 10 319 14 $5,601,643 $400,117 71.4
GOLD ALLURE (JPN) 28 13.0% 8 213 9 $1,361,009 $151,223 88.9
SAKURA BAKUSHIN O (JPN) 26 21.0% 6 126 8 $908,242 $113,530 75.0
ROCKPORT HARBOR (USA) 23 19.0% 2 119 2 $402,755 $201,378 100.0
BRIAN'S TIME (USA) 22 7.0% 7 299 12 $1,374,247 $114,521 58.3
STAY GOLD (JPN) 21 7.0% 11 312 23 $2,392,746 $104,032 47.8

Damsire Strike Rate for Sire - Stakes Winners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
DEEP IMPACT (JPN) 12 10.0% 8 125 24 $18,279,325 $761,639 33.3
SUNDAY SILENCE (USA) 8 10.0% 4 79 11 $11,377,215 $1,034,292 36.4
SPECIAL WEEK (JPN) 4 8.0% 4 50 10 $3,027,078 $302,708 40.0
MANHATTAN CAFE (JPN) 4 17.0% 2 24 5 $4,077,861 $815,572 40.0
KUROFUNE (USA) 3 9.0% 2 35 8 $3,966,149 $495,769 25.0
DAIWA MAJOR (JPN) 3 20.0% 2 15 3 $995,314 $331,771 66.7
AGNES TACHYON (JPN) 2 3.0% 1 73 16 $3,927,116 $245,445 6.2
FALBRAV (IRE) 2 11.0% 1 19 7 $1,218,797 $174,114 14.3
TAPIT (USA) 2 7.0% 1 28 1 $412,202 $412,202 100.0
FUJI KISEKI (JPN) 1 2.0% 1 54 15 $1,410,395 $94,026 6.7
FUSAICHI PEGASUS (USA) 1 25.0% 1 4 1 $522,420 $522,420 100.0
CARROLL HOUSE (IRE) 1 12.0% 1 8 1 $962,424 $962,424 100.0
HARBINGER (GB) 1 9.0% 1 11 1 $440,084 $440,084 100.0
MEDAGLIA D'ORO (USA) 1 25.0% 1 4 1 $421,658 $421,658 100.0
SYMBOLI KRIS S (USA) 0 0.0% 0 5 4 $83,171 $20,793 0.0
ADMIRE VEGA (JPN) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
EAGLE CAFE (USA) 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
AGNES DIGITAL (USA) 0 0.0% 0 6 1 $70,822 $70,822 0.0
DANCE IN THE DARK (JPN) 0 0.0% 0 10 2 $479,644 $239,822 0.0
NEO UNIVERSE (JPN) 0 0.0% 0 5 2 $211,328 $105,664 0.0

What’s gambling really costing you?

For free and confidential support call 1800 858 858 or visit www.gamblinghelponline.org.au