Search

Type atleast three letters to find.

Horse

SUNDAY SILENCE (USA) 1986

Win Places Runners $PM
All Season 1567 4309 14221 $595,544,219
2017/8 0 0 5 $0
2016/7 0 0 8 $0
2015/6 2 10 22 $5,197
2014/5 2 7 12 $3,369
Total Stakes Winners Total G1 Winners Total Runners Stakes Winners to Runners (AUS & NZ only)
All 185 46 2028 9.1%
2yo 9 2 78 11.5%
3yo 56 14 496 11.3%
4yo 47 18 337 13.9%
5yo+ 73 12 1117 6.5%

All Seasons

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
Total 1567 11.0% 556 14221 915 $595,544,219 $650,868 60.8

Career Stats

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners% G1(w) G2(w) G3(w) LR(w)
2017/8 0 0.0% 0 5 1 $0 $0 0.0 0 0 0 0
2016/7 0 0.0% 0 8 1 $0 $0 0.0 0 0 0 0
2015/6 2 9.0% 1 22 1 $5,197 $5,197 100.0 0 0 0 0
2014/5 2 17.0% 1 12 1 $3,369 $3,369 100.0 0 0 0 0
2012/3 0 0.0% 0 4 2 $0 $0 0.0 0 0 0 0
2011/2 0 0.0% 0 20 4 $352,720 $88,180 0.0 0 0 0 0
2010/1 0 0.0% 0 32 7 $697,730 $99,676 0.0 0 0 0 0
2009/0 9 4.0% 6 203 45 $6,204,769 $137,884 13.3 0 1 2 0
2008/9 18 4.0% 16 454 89 $15,019,213 $168,755 18.0 0 1 1 0
2007/8 62 7.0% 53 949 180 $26,635,959 $147,978 29.4 2 5 7 0
2006/7 136 8.0% 103 1613 293 $56,020,093 $191,195 35.2 7 6 8 0
2005/6 296 13.0% 194 2343 441 $109,584,641 $248,491 44.0 11 14 12 0
2004/5 304 12.0% 207 2545 487 $111,855,746 $229,683 42.5 10 8 12 0
2003/4 307 13.0% 205 2425 452 $108,264,509 $239,523 45.4 7 13 16 0
2002/3 281 13.0% 171 2226 400 $101,140,473 $252,851 42.8 8 4 17 0
2001/2 145 11.0% 112 1338 329 $57,287,848 $174,127 34.0 1 4 6 0
2000/1 4 21.0% 3 19 6 $1,714,971 $285,828 50.0 0 1 0 0
1999/0 1 33.0% 1 3 2 $756,981 $378,490 50.0 0 1 0 0

BlackType Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
G1 46 9.0% 24 525 146 $126,567,403 $866,900 16.4
    - CA 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - FR 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
    - GB 0 0.0% 0 3 3 $373,049 $124,350 0.0
    - HK 1 10.0% 1 10 8 $0 $0 12.5
    - JPN 44 9.0% 24 502 145 $122,680,068 $846,069 16.6
    - UAE 1 17.0% 1 6 5 $3,514,286 $702,857 20.0
    - VIC 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
G2 58 10.0% 42 596 223 $77,426,533 $347,204 18.8
    - CA 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
    - JPN 57 10.0% 41 593 222 $75,711,562 $341,043 18.5
    - UAE 1 100.0% 1 1 1 $1,714,971 $1,714,971 100.0
    - VIC 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
G3 81 9.0% 57 903 254 $72,851,562 $286,817 22.4
    - CA 1 100.0% 1 1 1 $0 $0 100.0
    - JPN 80 9.0% 57 902 254 $72,851,562 $286,817 22.4
LR 0 0.0% 0 4 1 $0 $0 0.0
    - GB 0 0.0% 0 3 1 $0 $0 0.0
    - IRE 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0
Non Black Type 1375 11.0% 545 12119 903 $318,626,734 $352,854 60.4
    - GB 1 17.0% 1 6 2 $14,171 $7,086 50.0
    - IRE 0 0.0% 0 3 1 $3,400 $3,400 0.0
    - JPN 1374 11.0% 544 12105 902 $318,609,163 $353,225 60.3
    - VIC 0 0.0% 0 5 2 $0 $0 0.0

Age Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
All 1567 11.0% 556 14221 915 $595,544,219 $650,868 60.8
    - G1 46 9.0% 24 525 146 $126,567,403 $866,900 16.4
    - G2 58 10.0% 42 596 223 $77,426,533 $347,204 18.8
    - G3 81 9.0% 57 903 254 $72,851,562 $286,817 22.4
    - LR 0 0.0% 0 4 1 $0 $0 0.0
    - Non Black Type 1375 11.0% 545 12119 903 $318,626,734 $352,854 60.4
2yo 166 22.0% 140 745 309 $29,424,278 $95,224 45.3
    - G1 2 10.0% 2 20 20 $2,834,008 $141,700 10.0
    - G2 2 22.0% 2 9 9 $1,535,756 $170,640 22.2
    - G3 5 10.0% 5 49 45 $4,444,482 $98,766 11.1
    - Non Black Type 157 24.0% 140 667 309 $20,610,032 $66,699 45.3
3yo 519 14.0% 341 3790 656 $165,009,843 $251,539 52.0
    - G1 14 7.0% 9 209 95 $47,481,537 $499,806 9.5
    - G2 21 13.0% 19 157 122 $22,801,661 $186,899 15.6
    - G3 21 16.0% 17 130 101 $16,979,834 $168,117 16.8
    - Non Black Type 463 14.0% 326 3294 636 $77,746,811 $122,243 51.3
4yo 380 12.0% 235 3143 542 $157,395,656 $290,398 43.4
    - G1 18 20.0% 11 90 46 $41,924,981 $911,413 23.9
    - G2 13 14.0% 12 91 60 $17,363,997 $289,400 20.0
    - G3 16 10.0% 13 156 76 $14,559,524 $191,573 17.1
    - Non Black Type 332 12.0% 212 2801 498 $83,528,613 $167,728 42.6
5yo+ 502 8.0% 264 6543 571 $243,714,442 $426,820 46.2
    - G1 12 6.0% 9 206 71 $34,326,877 $483,477 12.7
    - G2 22 6.0% 17 339 120 $35,725,119 $297,709 14.2
    - G3 39 7.0% 30 568 145 $36,867,722 $254,260 20.7
    - LR 0 0.0% 0 4 1 $0 $0 0.0
    - Non Black Type 423 8.0% 236 5357 539 $136,741,278 $253,694 43.8

Course Strike Rates For Sire (min. 50 runs)

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
JPN - CHUKYO 86 8.0% 78 1014 449 $32,214,954 $71,748 17.4
JPN - CHUKYO DIRT 28 8.0% 22 365 172 $5,967,683 $34,696 12.8
JPN - FUKUSHIMA 68 9.0% 60 730 351 $18,420,335 $52,480 17.1
JPN - FUKUSHIMA DIRT 20 12.0% 18 164 103 $3,474,910 $33,737 17.5
JPN - HAKODATE 72 14.0% 62 516 215 $16,582,878 $77,130 28.8
JPN - HAKODATE DIRT 26 15.0% 21 170 90 $4,437,248 $49,303 23.3
JPN - HANSHIN 182 11.0% 140 1588 477 $82,755,129 $173,491 29.4
JPN - HANSHIN DIRT 47 9.0% 36 507 224 $9,340,094 $41,697 16.1
JPN - KOKURA 102 12.0% 70 878 341 $25,742,647 $75,492 20.5
JPN - KOKURA DIRT 24 12.0% 23 201 106 $4,820,238 $45,474 21.7
JPN - KYOTO 233 12.0% 155 1927 481 $104,032,682 $216,284 32.2
JPN - KYOTO DIRT 50 10.0% 38 515 229 $10,875,807 $47,493 16.6
JPN - NAKAYAMA 147 11.0% 101 1281 386 $89,246,932 $231,210 26.2
JPN - NAKAYAMA DIRT 50 12.0% 35 414 170 $12,294,074 $72,318 20.6
JPN - NIIGATA 80 11.0% 72 744 340 $22,226,563 $65,372 21.2
JPN - NIIGATA DIRT 9 5.0% 8 167 97 $2,818,976 $29,062 8.2
JPN - SAPPORO 67 11.0% 54 608 278 $21,480,414 $77,268 19.4
JPN - SAPPORO DIRT 20 12.0% 17 163 96 $3,775,413 $39,327 17.7
JPN - TOKYO 192 11.0% 127 1689 461 $106,265,435 $230,511 27.5
JPN - TOKYO DIRT 46 11.0% 36 432 188 $11,789,947 $62,712 19.1

State of Track Breakdown

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
F 8 13.0% 5 60 13 $761,043 $58,542 38.5
G 424 11.0% 252 3957 775 $117,307,200 $151,364 32.5
D 0 0.0% 0 4 2 $0 $0 0.0
S 35 9.0% 33 394 285 $11,566,012 $40,582 11.6
H 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0

State or Country Runners Summary

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
CA 1 33.0% 1 3 2 $0 $0 50.0
    - C 1 33.0% 1 3 2 $0 $0 50.0
FR 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
    - M 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0
GB 1 8.0% 1 12 5 $387,220 $77,444 20.0
    - M 1 14.0% 1 7 5 $382,776 $76,555 20.0
    - P 0 0.0% 0 5 2 $4,444 $2,222 0.0
HK 1 10.0% 1 10 8 $0 $0 12.5
    - M 1 10.0% 1 10 8 $0 $0 12.5
IRE 0 0.0% 0 4 1 $3,400 $3,400 0.0
    - P 0 0.0% 0 4 1 $3,400 $3,400 0.0
JPN 1559 11.0% 554 14149 914 $589,860,921 $645,362 60.6
    - C 2 7.0% 1 29 6 $1,293,666 $215,611 16.7
    - M 1549 11.0% 554 14073 914 $588,562,359 $643,941 60.6
    - P 8 17.0% 3 47 5 $4,896 $979 60.0
QAT 3 11.0% 1 27 1 $63,421 $63,421 100.0
    - P 3 11.0% 1 27 1 $63,421 $63,421 100.0
UAE 2 29.0% 2 7 6 $5,229,257 $871,543 33.3
    - P 2 29.0% 2 7 6 $5,229,257 $871,543 33.3
VIC 0 0.0% 0 7 2 $0 $0 0.0
    - C 0 0.0% 0 2 1 $0 $0 0.0
    - M 0 0.0% 0 3 2 $0 $0 0.0
    - P 0 0.0% 0 2 2 $0 $0 0.0

Most Successful Trainers with This Sire

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
K FUJISAWA 150 18.0% 47 830 55 $67,329,017 $1,224,164 85.5
YASUO IKEE 91 15.0% 28 620 39 $44,747,239 $1,147,365 71.8
HIDEYUKI MORI 73 10.0% 31 725 46 $25,227,767 $548,430 67.4
K HASHIGUCHI 54 12.0% 17 434 21 $32,205,112 $1,533,577 81.0
SHOICHI MATSUMOTO 51 14.0% 15 357 25 $24,095,240 $963,810 60.0
M HASHIDA 47 15.0% 15 316 19 $27,387,729 $1,441,459 78.9
TSUTOMU SETOGUCHI 45 14.0% 15 331 20 $17,141,858 $857,093 75.0
K MATSUDA 43 12.0% 16 353 30 $12,884,117 $429,471 53.3
YUJI ITO 37 19.0% 14 194 27 $11,479,196 $425,155 51.9
KAZUAKI YAMAUCHI 36 12.0% 20 310 29 $11,731,714 $404,542 69.0
F KOJIMA 35 11.0% 14 331 21 $15,500,023 $738,096 66.7
H MATSUDA 32 11.0% 10 280 17 $13,214,550 $777,326 58.8
Y KATO 31 14.0% 9 226 16 $6,921,304 $432,582 56.2
Y NINOMIYA 31 10.0% 11 323 15 $9,851,287 $656,752 73.3
YOSHIFUMI SUZUKI 29 11.0% 13 261 26 $7,002,833 $269,340 50.0
SHUJI KITAHASHI 27 11.0% 10 240 18 $6,242,740 $346,819 55.6
H OTONASHI 26 20.0% 7 127 10 $13,780,364 $1,378,036 70.0
MASAHIRO SAKAGUCHI 26 17.0% 8 156 10 $12,168,151 $1,216,815 80.0
Y OKUBO 26 13.0% 9 200 10 $9,626,506 $962,651 90.0
T SHIRAI 26 12.0% 10 222 16 $10,941,551 $683,847 62.5

Best Strike Rate Trainers for Sire

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
H OTONASHI 26 20.0% 7 127 10 $13,780,364 $1,378,036 70.0
YUJI ITO 37 19.0% 14 194 27 $11,479,196 $425,155 51.9
K FUJISAWA 150 18.0% 47 830 55 $67,329,017 $1,224,164 85.5
MASAHIRO SAKAGUCHI 26 17.0% 8 156 10 $12,168,151 $1,216,815 80.0
M HASHIDA 47 15.0% 15 316 19 $27,387,729 $1,441,459 78.9
YASUO IKEE 91 15.0% 28 620 39 $44,747,239 $1,147,365 71.8
Y KATO 31 14.0% 9 226 16 $6,921,304 $432,582 56.2
TSUTOMU SETOGUCHI 45 14.0% 15 331 20 $17,141,858 $857,093 75.0
SHOICHI MATSUMOTO 51 14.0% 15 357 25 $24,095,240 $963,810 60.0
Y OKUBO 26 13.0% 9 200 10 $9,626,506 $962,651 90.0
T SHIRAI 26 12.0% 10 222 16 $10,941,551 $683,847 62.5
K MATSUDA 43 12.0% 16 353 30 $12,884,117 $429,471 53.3
K HASHIGUCHI 54 12.0% 17 434 21 $32,205,112 $1,533,577 81.0
KAZUAKI YAMAUCHI 36 12.0% 20 310 29 $11,731,714 $404,542 69.0
F KOJIMA 35 11.0% 14 331 21 $15,500,023 $738,096 66.7
H MATSUDA 32 11.0% 10 280 17 $13,214,550 $777,326 58.8
YOSHIFUMI SUZUKI 29 11.0% 13 261 26 $7,002,833 $269,340 50.0
SHUJI KITAHASHI 27 11.0% 10 240 18 $6,242,740 $346,819 55.6
HIDEYUKI MORI 73 10.0% 31 725 46 $25,227,767 $548,430 67.4
Y NINOMIYA 31 10.0% 11 323 15 $9,851,287 $656,752 73.3

Most Wins for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
DEEP IMPACT(ALZAO (USA)) 12 86.0% 1 14 1 $16,861,615 $16,861,615 100.0
MATSURIDA GOGH(BEL BOLIDE (USA)) 10 37.0% 1 27 1 $7,226,004 $7,226,004 100.0
WIN DUEL(NORTHERN TASTE (CAN)) 9 64.0% 1 14 1 $2,154,803 $2,154,803 100.0
QUIET DAY(ALYDAR (USA)) 9 22.0% 1 40 1 $3,152,240 $3,152,240 100.0
OREWA MATTERUZE(JUDGE ANGELUCCI (USA)) 9 24.0% 1 38 1 $4,554,869 $4,554,869 100.0
DAIWA MAJOR(NORTHERN TASTE (CAN)) 9 32.0% 1 28 1 $11,148,189 $11,148,189 100.0
LIMITLESS BID(NORTHERN TASTE (CAN)) 8 20.0% 1 41 1 $3,521,995 $3,521,995 100.0
ADMIRE GROOVE(TONY BIN (IRE)) 8 38.0% 1 21 1 $6,983,054 $6,983,054 100.0
HEAVENLY ROMANCE(SADLER'S WELLS (USA)) 8 24.0% 1 33 1 $4,749,978 $4,749,978 100.0
WIN RADIUS(MARUZENSKY (JPN)) 8 29.0% 1 28 1 $3,672,383 $3,672,383 100.0
CHEERFUL SMILE(MR PROSPECTOR (USA)) 8 24.0% 1 33 1 $2,534,739 $2,534,739 100.0
VRIL(MR PROSPECTOR (USA)) 8 28.0% 1 29 1 $1,647,457 $1,647,457 100.0
HAT TRICK(LOST CODE (USA)) 8 38.0% 1 21 1 $2,809,225 $2,809,225 100.0
SUZUKA PHOENIX(FAIRY KING (USA)) 8 28.0% 1 29 1 $4,891,133 $4,891,133 100.0
MONOPOLE(SLEW O' GOLD (USA)) 7 27.0% 1 26 1 $2,253,146 $2,253,146 100.0
ISAO HEAT(NORTHERN TASTE (CAN)) 7 23.0% 1 30 1 $1,845,392 $1,845,392 100.0
BELIEVE(DANZIG (USA)) 7 41.0% 1 17 1 $6,061,814 $6,061,814 100.0
DURANDAL(NORTHERN TASTE (CAN)) 7 41.0% 1 17 1 $6,443,658 $6,443,658 100.0
NEO UNIVERSE(KRIS (GB)) 7 54.0% 1 13 1 $8,108,947 $8,108,947 100.0
ZENNO ROB ROY(MINING (USA)) 7 35.0% 1 20 1 $14,155,026 $14,155,026 100.0
SPICULE(CRAFTY PROSPECTOR (USA)) 7 70.0% 1 10 1 $1,083,212 $1,083,212 100.0
AIR SHADY(NORTHERN TASTE (CAN)) 7 19.0% 1 37 1 $7,051,024 $7,051,024 100.0
AXION(DIXIELAND BAND (USA)) 7 21.0% 1 34 1 $3,039,584 $3,039,584 100.0
HALLELUJAH SUNDAY(DARN THAT ALARM (USA)) 6 20.0% 1 30 1 $2,332,057 $2,332,057 100.0
HUSTLER(PARTHOLON (IRE)) 6 16.0% 1 38 1 $2,015,381 $2,015,381 100.0

Most Stakes Wins for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
DEEP IMPACT(ALZAO (USA)) 10 83.0% 1 12 1 $16,531,168 $16,531,168 100.0
DAIWA MAJOR(NORTHERN TASTE (CAN)) 8 32.0% 1 25 1 $11,038,558 $11,038,558 100.0
MATSURIDA GOGH(BEL BOLIDE (USA)) 6 29.0% 1 21 1 $6,607,549 $6,607,549 100.0
NEO UNIVERSE(KRIS (GB)) 5 50.0% 1 10 1 $7,810,455 $7,810,455 100.0
ZENNO ROB ROY(MINING (USA)) 5 29.0% 1 17 1 $13,862,057 $13,862,057 100.0
ADMIRE GROOVE(TONY BIN (IRE)) 5 28.0% 1 18 1 $6,476,583 $6,476,583 100.0
BELIEVE(DANZIG (USA)) 4 40.0% 1 10 1 $4,998,489 $4,998,489 100.0
WIN MARVELOUS(NORTHERN TASTE (CAN)) 4 29.0% 1 14 1 $3,192,205 $3,192,205 100.0
DAIWA EL CIELO(DR DEVIOUS (IRE)) 4 36.0% 1 11 1 $4,603,088 $4,603,088 100.0
DANCE IN THE MOOD(NIJINSKY (CAN)) 4 17.0% 1 23 1 $6,264,497 $6,264,497 100.0
HAT TRICK(LOST CODE (USA)) 4 24.0% 1 17 1 $2,202,191 $2,202,191 100.0
ADMIRE KISS(JADE ROBBERY (USA)) 4 27.0% 1 15 1 $3,424,258 $3,424,258 100.0
DIAMOND BIKO(ALYDAR (USA)) 3 23.0% 1 13 1 $3,329,651 $3,329,651 100.0
SUNRISE PEGASUS(BRIAN'S TIME (USA)) 3 20.0% 1 15 1 $3,678,167 $3,678,167 100.0
MILLENNIUM BIO(DANZIG (USA)) 3 33.0% 1 9 1 $2,830,543 $2,830,543 100.0
SAKURA PRESIDENT(MARUZENSKY (JPN)) 3 27.0% 1 11 1 $3,745,560 $3,745,560 100.0
STILL IN LOVE(ROBERTO (USA)) 3 21.0% 1 14 1 $5,487,023 $5,487,023 100.0
VITA ROSA(LYPHARD (USA)) 3 8.0% 1 39 1 $3,463,289 $3,463,289 100.0
DURANDAL(NORTHERN TASTE (CAN)) 3 27.0% 1 11 1 $5,312,277 $5,312,277 100.0
WIN RADIUS(MARUZENSKY (JPN)) 3 20.0% 1 15 1 $2,380,857 $2,380,857 100.0
LINCOLN(TONY BIN (IRE)) 3 17.0% 1 18 1 $6,546,935 $6,546,935 100.0
HEART'S CRY(TONY BIN (IRE)) 3 18.0% 1 17 1 $9,969,332 $9,969,332 100.0
HEAVENLY ROMANCE(SADLER'S WELLS (USA)) 3 20.0% 1 15 1 $3,365,711 $3,365,711 100.0
ROSENKREUZ(SHIRLEY HEIGHTS (GB)) 3 16.0% 1 19 1 $3,051,256 $3,051,256 100.0
DIA DE LA NOVIA(POTRILLAZO (ARG)) 3 13.0% 1 23 1 $3,484,932 $3,484,932 100.0

Most Stakes Placegetters for Sire

Horse (DamSire) Total PlcGetters Plc% Indiv. Placegetters Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner PlcGetters to Runners
DAIWA MAJOR(NORTHERN TASTE (CAN)) 16 64.0% 1 25 1 $11,038,558 $11,038,558 100.0
AIR SHADY(NORTHERN TASTE (CAN)) 15 50.0% 1 30 1 $5,790,298 $5,790,298 100.0
ZENNO ROB ROY(MINING (USA)) 14 82.0% 1 17 1 $13,862,057 $13,862,057 100.0
DANCE IN THE MOOD(NIJINSKY (CAN)) 11 48.0% 1 23 1 $6,264,497 $6,264,497 100.0
DEEP IMPACT(ALZAO (USA)) 11 92.0% 1 12 1 $16,531,168 $16,531,168 100.0
DIA DE LA NOVIA(POTRILLAZO (ARG)) 11 48.0% 1 23 1 $3,484,932 $3,484,932 100.0
COIN TOSS(EGG TOSS (USA)) 10 59.0% 1 17 1 $3,395,729 $3,395,729 100.0
HEART'S CRY(TONY BIN (IRE)) 10 59.0% 1 17 1 $9,969,332 $9,969,332 100.0
ADMIRE GROOVE(TONY BIN (IRE)) 9 50.0% 1 18 1 $6,476,583 $6,476,583 100.0
VITA ROSA(LYPHARD (USA)) 9 23.0% 1 39 1 $3,463,289 $3,463,289 100.0
LINCOLN(TONY BIN (IRE)) 9 50.0% 1 18 1 $6,546,935 $6,546,935 100.0
SUZUKA PHOENIX(FAIRY KING (USA)) 9 50.0% 1 18 1 $3,954,280 $3,954,280 100.0
ADMIRE MAX(NORTHERN TASTE (CAN)) 8 42.0% 1 19 1 $3,829,305 $3,829,305 100.0
ROSENKREUZ(SHIRLEY HEIGHTS (GB)) 8 42.0% 1 19 1 $3,051,256 $3,051,256 100.0
FUSAICHI PANDORA(NUREYEV (USA)) 8 50.0% 1 16 1 $3,769,615 $3,769,615 100.0
MATSURIDA GOGH(BEL BOLIDE (USA)) 8 38.0% 1 21 1 $6,607,549 $6,607,549 100.0
BELIEVE(DANZIG (USA)) 7 70.0% 1 10 1 $4,998,489 $4,998,489 100.0
SAKURA PRESIDENT(MARUZENSKY (JPN)) 7 64.0% 1 11 1 $3,745,560 $3,745,560 100.0
NEO UNIVERSE(KRIS (GB)) 7 70.0% 1 10 1 $7,810,455 $7,810,455 100.0
WIN MARVELOUS(NORTHERN TASTE (CAN)) 7 50.0% 1 14 1 $3,192,205 $3,192,205 100.0
DURANDAL(NORTHERN TASTE (CAN)) 7 64.0% 1 11 1 $5,312,277 $5,312,277 100.0
LIMITLESS BID(NORTHERN TASTE (CAN)) 7 30.0% 1 23 1 $2,122,548 $2,122,548 100.0
AIR MESSIAH(NORTHERN TASTE (CAN)) 7 78.0% 1 9 1 $3,589,985 $3,589,985 100.0
DARING HEART(DANZIG (USA)) 7 35.0% 1 20 1 $2,763,870 $2,763,870 100.0
ADMIRE KISS(JADE ROBBERY (USA)) 7 47.0% 1 15 1 $3,424,258 $3,424,258 100.0

Highest Prize Money Earners for Sire

Horse (DamSire) Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
DEEP IMPACT 12 86.0% 1 14 1 $16,861,615 $16,861,615 100.0
ZENNO ROB ROY 7 35.0% 1 20 1 $14,155,026 $14,155,026 100.0
DAIWA MAJOR 9 32.0% 1 28 1 $11,148,189 $11,148,189 100.0
HEART'S CRY 5 26.0% 1 19 1 $10,292,532 $10,292,532 100.0
NEO UNIVERSE 7 54.0% 1 13 1 $8,108,947 $8,108,947 100.0
LINCOLN 6 26.0% 1 23 1 $7,233,679 $7,233,679 100.0
MATSURIDA GOGH 10 37.0% 1 27 1 $7,226,004 $7,226,004 100.0
AIR SHADY 7 19.0% 1 37 1 $7,051,024 $7,051,024 100.0
ADMIRE GROOVE 8 38.0% 1 21 1 $6,983,054 $6,983,054 100.0
DANCE IN THE MOOD 6 24.0% 1 25 1 $6,479,056 $6,479,056 100.0
DURANDAL 7 41.0% 1 17 1 $6,443,658 $6,443,658 100.0
BELIEVE 7 41.0% 1 17 1 $6,061,814 $6,061,814 100.0
STILL IN LOVE 5 31.0% 1 16 1 $5,855,906 $5,855,906 100.0
SUZUKA PHOENIX 8 28.0% 1 29 1 $4,891,133 $4,891,133 100.0
DAIWA EL CIELO 5 38.0% 1 13 1 $4,785,116 $4,785,116 100.0
HEAVENLY ROMANCE 8 24.0% 1 33 1 $4,749,978 $4,749,978 100.0
OREWA MATTERUZE 9 24.0% 1 38 1 $4,554,869 $4,554,869 100.0
VITA ROSA 6 12.0% 1 51 1 $4,084,719 $4,084,719 100.0
COIN TOSS 2 10.0% 1 20 1 $4,034,108 $4,034,108 100.0
SUNRISE PEGASUS 4 25.0% 1 16 1 $4,030,155 $4,030,155 100.0

Distance Summary for Sire Runners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
800m - 899m 0 0.0% 0 3 1 $0 $0 0.0
1000m - 1099m 14 10.0% 11 145 83 $2,335,921 $28,144 13.3
1100m - 1199m 1 9.0% 1 11 7 $148,768 $21,253 14.3
1200m - 1299m 184 10.0% 110 1812 358 $58,748,181 $164,101 30.7
1300m - 1399m 4 8.0% 4 49 28 $544,665 $19,452 14.3
1400m - 1499m 108 9.0% 72 1242 397 $34,946,729 $88,027 18.1
1500m - 1599m 11 14.0% 10 76 55 $2,959,169 $53,803 18.2
1600m - 1699m 256 12.0% 164 2065 550 $101,205,896 $184,011 29.8
1700m - 1799m 102 11.0% 70 926 317 $20,102,077 $63,413 22.1
1800m - 1899m 398 11.0% 260 3523 712 $113,100,926 $158,850 36.5
1900m - 1999m 1 17.0% 1 6 2 $155,137 $77,568 50.0
2000m - 2099m 307 12.0% 196 2529 595 $119,289,779 $200,487 32.9
2100m - 2199m 8 10.0% 7 84 41 $4,054,991 $98,902 17.1
2200m - 2299m 49 12.0% 40 419 219 $33,817,283 $154,417 18.3
2300m - 2399m 6 9.0% 6 68 50 $1,191,041 $23,821 12.0
2400m - 2499m 43 9.0% 35 466 214 $48,175,186 $225,118 16.4
2500m - 2599m 21 8.0% 17 273 133 $24,707,075 $185,767 12.8
2600m - 2699m 15 12.0% 10 130 74 $2,982,344 $40,302 13.5
2700m - 2799m 1 8.0% 1 13 10 $244,737 $24,474 10.0
2800m - 2899m 9 12.0% 8 78 44 $1,915,195 $43,527 18.2
2900m - 2999m 11 12.0% 11 91 39 $1,964,164 $50,363 28.2
3000m - 3099m 8 9.0% 7 90 64 $8,660,516 $135,321 10.9
3100m - 3199m 4 11.0% 2 35 14 $2,113,474 $150,962 14.3
3200m - 3299m 3 7.0% 3 42 33 $8,099,166 $245,429 9.1
3300m - 3399m 2 9.0% 2 22 11 $1,724,532 $156,776 18.2
3400m - 3499m 0 0.0% 0 7 6 $345,109 $57,518 0.0
3600m - 3699m 0 0.0% 0 5 5 $563,499 $112,700 0.0
3700m - 3799m 0 0.0% 0 2 2 $121,020 $60,510 0.0
3900m - 3999m 1 14.0% 1 7 6 $934,683 $155,780 16.7
4100m - 4199m 0 0.0% 0 1 1 $392,956 $392,956 0.0
4200m - 4299m 0 0.0% 0 1 1 $0 $0 0.0

Damsire Strike Rate for This Sire All Races

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
NORTHERN TASTE (CAN) 168 11.0% 53 1552 89 $78,430,974 $881,247 59.6
TONY BIN (IRE) 74 17.0% 21 441 33 $38,308,804 $1,160,873 63.6
NUREYEV (USA) 59 11.0% 19 538 29 $23,075,450 $795,705 65.5
SADLER'S WELLS (USA) 58 11.0% 22 526 35 $18,489,178 $528,262 62.9
MR PROSPECTOR (USA) 49 12.0% 15 414 25 $13,909,678 $556,387 60.0
CAERLEON (USA) 47 11.0% 17 423 26 $14,838,848 $570,725 65.4
DANZIG (USA) 40 9.0% 18 440 28 $19,178,634 $684,951 64.3
LYPHARD (USA) 35 11.0% 13 310 16 $14,584,611 $911,538 81.2
MARUZENSKY (JPN) 31 11.0% 9 292 22 $13,421,452 $610,066 40.9
NIJINSKY (CAN) 25 7.0% 11 342 18 $12,843,343 $713,519 61.1
BRIAN'S TIME (USA) 23 11.0% 7 213 11 $9,209,252 $837,205 63.6
SEEKING THE GOLD (USA) 22 11.0% 8 201 11 $5,555,626 $505,057 72.7
ALYDAR (USA) 21 13.0% 6 165 11 $8,602,523 $782,048 54.5
DICTUS (FR) 21 13.0% 7 157 9 $6,998,582 $777,620 77.8
AFFIRMED (USA) 19 14.0% 6 137 7 $4,947,407 $706,772 85.7
KRIS (GB) 19 17.0% 5 109 6 $12,898,373 $2,149,729 83.3
ALZAO (USA) 18 23.0% 4 79 5 $19,374,386 $3,874,877 80.0
GARDE ROYALE (IRE) 17 14.0% 5 121 5 $3,341,653 $668,331 100.0
WOODMAN (USA) 16 9.0% 5 169 11 $3,551,240 $322,840 45.5
REAL SHADAI (USA) 15 7.0% 9 230 21 $5,251,155 $250,055 42.9

Damsire Strike Rate for Sire - Stakes Winners

Total Wins Win% Indiv.Winners Total Runs Indiv.Runners Total PM Av.PM/Indiv.Runner Winners to Runners%
NORTHERN TASTE (CAN) 27 10.0% 10 279 32 $41,789,112 $1,305,910 31.2
DANZIG (USA) 11 19.0% 4 57 11 $12,391,703 $1,126,518 36.4
TONY BIN (IRE) 11 11.0% 3 98 12 $25,225,752 $2,102,146 25.0
ALZAO (USA) 11 46.0% 2 24 3 $17,755,089 $5,918,363 66.7
LYPHARD (USA) 7 8.0% 3 89 7 $8,411,396 $1,201,628 42.9
NUREYEV (USA) 6 6.0% 3 99 13 $10,321,507 $793,962 23.1
KRIS (GB) 6 22.0% 2 27 4 $9,408,471 $2,352,118 50.0
MARUZENSKY (JPN) 6 14.0% 2 42 5 $6,293,174 $1,258,635 40.0
BEL BOLIDE (USA) 6 29.0% 1 21 1 $6,607,549 $6,607,549 100.0
ALYDAR (USA) 5 20.0% 2 25 4 $4,172,018 $1,043,004 50.0
MINING (USA) 5 29.0% 1 17 1 $13,862,057 $13,862,057 100.0
MR PROSPECTOR (USA) 4 6.0% 3 67 6 $4,151,366 $691,894 50.0
NIJINSKY (CAN) 4 9.0% 1 44 7 $6,669,545 $952,792 14.3
LOST CODE (USA) 4 24.0% 1 17 1 $2,202,191 $2,202,191 100.0
SHIRLEY HEIGHTS (GB) 4 11.0% 2 36 3 $4,506,403 $1,502,134 66.7
JADE ROBBERY (USA) 4 21.0% 1 19 3 $3,560,110 $1,186,703 33.3
DR DEVIOUS (IRE) 4 31.0% 1 13 2 $4,603,088 $2,301,544 50.0
DICTUS (FR) 3 10.0% 2 30 6 $3,901,227 $650,204 33.3
SADLER'S WELLS (USA) 3 6.0% 1 49 10 $6,602,501 $660,250 10.0
BRIAN'S TIME (USA) 3 14.0% 1 22 5 $3,678,167 $735,633 20.0

What’s gambling really costing you?

For free and confidential support call 1800 858 858 or visit www.gamblinghelponline.org.au